เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 4/8
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 21097 นายวชิระ เฟื้อแก้ว 4/8 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2 21120 นายกีรติ เกิดสวัสดิ์ 4/8 พระและเครื่องราง
3 21121 นายคามิน ลูกกลม 4/8 ประชาสัมพันธ์
4 21164 นายนัฏฐวัฒน์ ไทยขำ 4/8 นานาพับ
5 21168 นายวัชรชัย ประภัสสร 4/8 ประชาสัมพันธ์
6 21169 นายวุฒิชัย หู้โลหะ 4/8 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
7 21206 นายทรงพล อ่ำทุ่งพงษ์ 4/8 ส่งเสริมประชาธิปไตย
8 21362 นายณัฐนนท์ วิชเดช 4/8 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
9 21469 นายณปวร ไชยมงคล 4/8 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
10 23195 นายปรัชญา ยาเพชรน้อย 4/8 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
11 23196 นายยศนันทน์ ขยันเกษกรณ์ 4/8 บาสเกตบอล
12 23197 นายวีรพัฒน์ แก้วสะเทือน 4/8 คิดเลขเร็ว
13 23198 นายสกลพัฒน์ สกุลวงค์ 4/8 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
14 21106 นางสาวชลิตา วงษ์อำมาตย์ 4/8 รักล้นจาน
15 21118 นางสาวศิรสา รงค์ทอง 4/8 เย็บ ปัก ถัก ร้อย
16 21134 นางสาวจรรยพร บุญศิริ 4/8 ARTstation(สถานีศิลปะ)
17 21137 นางสาวชลลดา เต็มอุทัย 4/8 เย็บ ปัก ถัก ร้อย
18 21145 นางสาวนันท์นภัส หล่อทอง 4/8 DIY.
19 21154 นางสาวศิรภัสสร กาสา 4/8 เย็บ ปัก ถัก ร้อย
20 21183 นางสาวพรสวรรค์ สพประสงค์ 4/8 โครงงานขนมนึ่ง
21 21194 นางสาวศิลินี เกษศิลป์ 4/8 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
22 21196 นางสาวสุพรรษา คันศร 4/8 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
23 21255 นางสาวกนกพร ยิ้มพะ 4/8 ส่งเสริมประชาธิปไตย
24 21256 นางสาวกมลทิพย์ เขตกรณ์ 4/8 ธนาคารโรงเรียน
25 21274 นางสาวโยษิตา กิตติศุภประภัสร์ 4/8 ส่งเสริมประชาธิปไตย
26 21277 นางสาวสุชานาถ พันธุกสิกรณ์ 4/8 ธนาคารโรงเรียน
27 21289 นางสาวกนกกาญจน์ สาสะนะ 4/8 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
28 21292 นางสาวกันตยา ตรีเนตร 4/8 ส่งเสริมประชาธิปไตย
29 21295 นางสาวขวัญข้าว แก้วเกิด 4/8 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
30 21315 นางสาวหทัยทิพย์ ปรากริม 4/8 DIY.
31 21388 นางสาวรัตนพร เเสงเเก้ว 4/8 เย็บ ปัก ถัก ร้อย
32 21490 นางสาวพัชรพร ประสาท 4/8 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
33 21498 นางสาวโศภิตา กรศิริ 4/8 เย็บ ปัก ถัก ร้อย
34 22174 นางสาวกัญญาณัฐ สูงยาง 4/8 DIY.
35 23199 นางสาวขนิษฐา ณรงค์มี 4/8 เย็บ ปัก ถัก ร้อย
36 23200 นางสาวปฑิตตา อยู่กรุง 4/8 DIY.
37 23201 นางสาวปาลิตา วันดี 4/8 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
38 23202 นางสาวรติพร บัวผัน 4/8 DIY.
39 23203 นางสาววริศรา สังสุด 4/8 ส่งเสริมประชาธิปไตย
40 23204 นางสาวอินทิรา เชี่ยวกสิกรณ์ 4/8 NCW String ensemble