เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 4/9
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 21081 นายคณิศร เชตุใจ 4/9 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2 21123 นายธนพนธ์ เรืองอยู่ 4/9 เย็บ ปัก ถัก ร้อย
3 21131 นายวรวุฒิ ปานมุข 4/9 ลูกเสือกองพิเศษ
4 21160 นายเฉลิมชัย ปากเกร็ด 4/9 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
5 21202 นายกิติพันธ์ ยุชังกูล 4/9 ครอบครัวพอเพียง
6 21286 นายสันติภาพ คงคา 4/9 ชุมนุมดาราศาสตร์
7 21365 นายทิฆัมพร ถาวรสูตร 4/9 ครอบครัวพอเพียง
8 21471 นายธนกร วัสแสง 4/9 วอลเลย์บอล
9 23205 นายก้องภพ สมศรี 4/9 บาสเกตบอล
10 23206 นายสราวุธ จูเปีย 4/9 วอลเลย์บอล
11 21107 นางสาวณัฐชยา พรมสนธิ์ 4/9 เซปักตะกร้อและเทเบิลเทนนิส
12 21133 นางสาวกุลจิรา นิ่มพระยา 4/9 เย็บ ปัก ถัก ร้อย
13 21138 นางสาวฐิตาภรณ์ กสิการ 4/9 รักล้นจาน
14 21139 นางสาวฐิติพัชร อินทรโชติ 4/9 เย็บ ปัก ถัก ร้อย
15 21142 นางสาวตวงรัก ชุ่มเย็น 4/9 เย็บ ปัก ถัก ร้อย
16 21146 นางสาวนันทิชา วิเวก 4/9 เย็บ ปัก ถัก ร้อย
17 21155 นางสาวศิริกัญญา โพธิ์ขวาง 4/9 เย็บ ปัก ถัก ร้อย
18 21156 นางสาวสุนิษา ชูช่วย 4/9 รักล้นจาน
19 21177 นางสาวณัฐชยา ฮวบขุนทด 4/9 Enjoy Cooking
20 21181 นางสาวปฏิมา ชูประเสริฐ 4/9 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
21 21186 นางสาวเพ็ญศิริ วงค์หิรัญ 4/9 แกนนำชมรมและอาสาสมัครประจำ TO BE NUMBER ONE
22 21231 นางสาววรรณพร ขุนศรี 4/9 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
23 21254 นางสาวกนกกร ปิ่นจันทร์ 4/9 นานาพับ
24 21275 นางสาวสโรชา อาจณรงค์ 4/9 นานาพับ
25 21276 นางสาวสิริวรรณ ศรีงาม 4/9 ธนาคารโรงเรียน
26 21291 นางสาวกฤตยา ภมรคล 4/9 เย็บ ปัก ถัก ร้อย
27 21316 นางสาวอริสา บุญตา 4/9 เย็บ ปัก ถัก ร้อย
28 21387 นางสาวเเพรวนภา โพธิพิทักษ์ 4/9 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
29 21484 นางสาวชนิสรา คำภาพักตร์ 4/9 เย็บ ปัก ถัก ร้อย
30 21491 นางสาวพิมพ์พิสา ทองนิโรจน์ 4/9 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
31 21495 นางสาววริศรา คงฉิม 4/9 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
32 23207 นางสาวกรรณิการ์ คงประเสริฐ 4/9 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
33 23208 นางสาวชนารดี กองยศ 4/9 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
34 23209 นางสาวณัฐณิชา พรมทา 4/9 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
35 23210 นางสาวดาราภรณ์ วิมุติ 4/9 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
36 23211 นางสาวภิญญดา เซี่ยงโหล 4/9 ผูกผ้า
37 23212 นางสาววรพรรณ? เชี่ยวเขตร?วิทย์? 4/9 เซปักตะกร้อและเทเบิลเทนนิส
38 23213 นางสาวอภิสรา พรมมา 4/9 เพลงไทยยุคโซเชียล