เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 5/1
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 20635 นายจินณวัตร หาญสาริกิจ 5/1 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2 20716 นายณัฐชนน สุวรรณ 5/1 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
3 20727 นายภูวรินทร์ บุญมี 5/1 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
4 20759 นายณัฐพงษ์ อังประภาพรชัย 5/1 Chem is fun
5 20796 นายกิตติภพ แจ่มแสง 5/1 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
6 20798 นายชนกันต์ เฉลยขุน 5/1 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
7 20800 นายธีรภัทร ปัจฉิม 5/1 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
8 20801 นายธีระพัฒน์ ขยันการนาวี 5/1 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
9 20802 นายนภัสกร เตชะนา 5/1 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
10 20803 นายปุณณวิชญ์ เดชอินทร์ 5/1 หุ่นยนต์
11 20804 นายพฤกษ์ บุญเจริญ 5/1 Chem is fun
12 20807 นายภูริณัฐ เกตุวิริยกรรม 5/1 ฟิสิกส์พาเพลิน
13 20809 นายศุภณัฐ ศรีสวัสดิ์ 5/1 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
14 20811 นายสถาพร ว่องวิกย์การ 5/1 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
15 20813 นายสาโรจน์ พงษ์ดี 5/1 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
16 21597 นายภากร มุทุตา 5/1 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
17 22607 นายจักรภัทร เกษรมาลา 5/1 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
18 20573 นางสาวจิดาภา ปู่สาร 5/1 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
19 20735 นางสาวจิรนันท์ เขตา 5/1 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
20 20736 นางสาวจิราภรณ์ ลิลา 5/1 เปตองเเละกรีฑา
21 20737 นางสาวชนิกานต์ พันธุ์พฤกษา 5/1 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
22 20743 นางสาวปวีณ์ธิดา อยู่สิงห์ 5/1 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
23 20747 นางสาวภัทราวดี นาคนิ่ม 5/1 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
24 20749 นางสาวโยษิตา ฤทธิ์ศิริ 5/1 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
25 20816 นางสาวกัลยกร กมลมาลย์ 5/1 Chem is fun
26 20825 นางสาวณิชาภัทร อ้นศรี 5/1 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
27 20826 นางสาวธนิษฐา ภู่จำรูญ 5/1 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
28 20828 นางสาวเนตรนภา เกษไตรย์กุล 5/1 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
29 20831 นางสาววริศรา วาชะอุ้ม 5/1 สื่อกระดาษสีสวย