เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 5/10
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 20554 นายจักรภัทร โพธิ 5/10 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2 20557 นายณฐพจน์ กสิกรณ์ 5/10 ARTstation(สถานีศิลปะ)
3 20564 นายธีรภัทร พิมขาว 5/10 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
4 20639 นายธีเดช ปิ่นโต 5/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
5 20835 นายกฤษฏา ไวมือ 5/10 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
6 20842 นายธีรภัทร สุวรรณกิจกร 5/10 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
7 20843 นายนันทพงศ์ กีตา 5/10 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
8 20847 นายพีลพัฒน์ คล้ายประเสริฐ 5/10 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
9 20857 นายอนุชา กอบธัญกิจ 5/10 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
10 20858 นายอรรถพล เสริมสวัสดิ์ 5/10 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
11 20906 นายจักรพงษ์ ฤทธิ์เสือ 5/10 เปตองเเละกรีฑา
12 20908 นายณัฐวุฒิ แวนทินเทียน 5/10 ARTstation(สถานีศิลปะ)
13 20918 นายมาโกโต๊ะ คิมุระ 5/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
14 20920 นายเหรียญทอง จันทร์ผาย 5/10 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
15 22659 นายเจนนรินทร์ เขตบางกุ้ง 5/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
16 22660 นายธนพัฒน์ เบญจประเสริฐ 5/10 เซปักตะกร้อและเทเบิลเทนนิส
17 22661 นายพิพัฒน์ ปาลวัฒน์ 5/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
18 22662 นายวรัชญ์นาถ แก้วกุลสี 5/10 ARTstation(สถานีศิลปะ)
19 20577 นางสาวชุตินธร ลอยสงเคราะห์ 5/10 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
20 20610 นางสาวฐิติวรดา บุญชู 5/10 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
21 20632 นางสาวอมรา มณีสาร 5/10 ประชาสัมพันธ์
22 20707 นางสาววาสนา ช้อยบัวงาม 5/10 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
23 20772 นางสาวกาญจนา กลทิพย์ 5/10 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
24 20834 นางสาวสิริวรรณ อุดมแก้วกาญจนา 5/10 ARTstation(สถานีศิลปะ)
25 20867 นางสาวศิริพร ศิริรักษ์ 5/10 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
26 20870 นางสาวศิริวรรณ น้อยพญา 5/10 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
27 20873 นางสาวสุมงคล กังวาฬ 5/10 ประชาสัมพันธ์
28 20929 นางสาวรวิปรียา มุระดา 5/10 ส่งเสริมประชาธิปไตย
29 20931 นางสาววริตา ทาคำสุข 5/10 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
30 20967 นางสาวมธุมาส ท้วมศรี 5/10 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
31 21601 นางสาวเนตรอนงค์ นาคภู่ 5/10 ประชาสัมพันธ์
32 22664 นางสาวนัชชา สมการ 5/10 ARTstation(สถานีศิลปะ)
33 22665 นางสาวพวงผกา นาบ้าน 5/10 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
34 22666 นางสาวลักขณา วงษ์ปาน 5/10 หนองฉางสังคีต