เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 5/11
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 20187 นายธนกร เอกวุธ 5/11 Eng Dance Union(EDU)
2 20646 นายวรากร แป้นน้อย 5/11 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
3 20675 นายจักรพงษ์ ทองย้อย 5/11 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
4 20677 นายชโนทัย กูลการขาย 5/11 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
5 20767 นายวราเทพ ลีวงศ์ธนวิทย์ 5/11 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
6 20855 นายสุรพล จูมภาลี 5/11 Ukulele Basic
7 20914 นายปฏิภาณ โกดี 5/11 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
8 22670 นายขจรศักดิ์ โพธิ์พงษ์ 5/11 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
9 22671 นายอัษฎาวุธ สว่างตา 5/11 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
10 22672 นายอิทธิพัทธ์ อ่อนพฤกภูมิ 5/11 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
11 20608 นางสาวชลธิชา บุญวิเศษ 5/11 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
12 20624 นางสาววรรณษา โสวาที 5/11 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
13 20695 นางสาวชนกนันท์ ดิษเจริญ 5/11 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
14 20696 นางสาวชุติกาญจน์ บุญวัตน์ 5/11 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
15 20697 นางสาวณัฐธิดา จันสม 5/11 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
16 20698 นางสาวณัฐนันท์ เจนเขตรกิจ 5/11 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
17 20699 นางสาวธารารัตน์ สัตย์ธรรม 5/11 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
18 20712 นางสาวเอื้อการย์ สุวิชา 5/11 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
19 20785 นางสาวภัทรจิรา เดชเดชา 5/11 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
20 20864 นางสาวปรียาพร ศรีเมือง 5/11 ส่งเสริมประชาธิปไตย
21 20865 นางสาวมนัสนันท์ เทียนนาวา 5/11 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
22 20868 นางสาวศิริรัตน์ อยู่สิงห์ 5/11 ส่งเสริมประชาธิปไตย
23 20972 นางสาวลลิดา ลำเภา 5/11 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
24 21621 นางสาวทมนวรรณ เพียรเกษกิจ 5/11 สื่อกระดาษสีสวย
25 22673 นางสาวเกษราภรณ์ ระบิล 5/11 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
26 22674 นางสาวจุฑามาศ จันทร์เพ็ชร 5/11 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
27 22675 นางสาวชุตาภรณ์ ชมภูระย้า 5/11 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
28 22676 นางสาวทิชา แกล้วเขตรการ 5/11 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
29 22678 นางสาวปวีณา เทียนทอง 5/11 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
30 22679 นางสาวปัทมาพร รักซื่อ 5/11 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
31 22681 นางสาวเมขลา วิมลมุข 5/11 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
32 22682 นางสาววรัญญา เหล่าลูกอินทร์ 5/11 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
33 22685 นางสาวสรัญญา จันทร 5/11 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน