เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 5/2
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 20558 นายณัฏฐ์ บุญมี 5/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2 20643 นายพลพล นิยม 5/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
3 20714 นายชญานนท์ สิลาโส 5/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
4 20717 นายธนพัฒน์ จีรดิษฐ 5/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
5 20724 นายภาณุพงศ์ ไทยสรวง 5/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
6 20730 นายอมรเทพ สุขนุ่น 5/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
7 20799 นายธนายุ สังข์บุญชู 5/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
8 20805 นายภาคินทร์ บัวเถื่อน 5/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
9 20808 นายศุภกิจ คำสด 5/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
10 20810 นายเศรษฐพงค์ แก่นไถ 5/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
11 20856 นายอดิเทพ สารสุวรรณ์ 5/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
12 21595 นายวทัญญู ฉวีจันทร์ 5/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
13 22609 นายถาวโรจน์ พรจรัสกุลวัฒน 5/2 บาสเกตบอล
14 22610 นายเอกรัตน์ ประพัฒน์ 5/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
15 20574 นางสาวจุฑารัตน์ จูเที่ยง 5/2 ชุมนุมดาราศาสตร์
16 20583 นางสาวพฤกษา เรืองศรี 5/2 Analysis English Test
17 20584 นางสาวพิชามญช์ แคฝอย 5/2 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
18 20587 นางสาววิริยาพร ขุนเณร 5/2 Eng Dance Union(EDU)
19 20588 นางสาวศิวพร จินกสิกิจ 5/2 Eng Dance Union(EDU)
20 20657 นางสาวชุติภรณ์ สุวรรณ 5/2 เซปักตะกร้อและเทเบิลเทนนิส
21 20672 นางสาวอรวรา บัวทอง 5/2 Library สร้างสรรค์
22 20733 นางสาวกัลยา นาคเพชร์ 5/2 เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ
23 20734 นางสาวจรรย์อมล อาสะโภ 5/2 ARTstation(สถานีศิลปะ)
24 20742 นางสาวเบญญาภา พูลศรี 5/2 Eng Dance Union(EDU)
25 20744 นางสาวผกามาศ สัญญา 5/2 ARTstation(สถานีศิลปะ)
26 20752 นางสาววิมลสิริ ศรีวิจัยนวน 5/2 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
27 20754 นางสาวสุรภา ชะวะนะศักดิ์ 5/2 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
28 20776 นางสาวชนาภา พันธ์เจริญพร 5/2 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
29 20780 นางสาวปารณีย์ วงษ์ศา 5/2 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
30 20789 นางสาวรัตนาภรณ์ ลงทอง 5/2 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
31 20820 นางสาวชยุตรา แจ่มฟ้า 5/2 Analysis English Test
32 20821 นางสาวฐานิกา เขียวเกษม 5/2 Eng Dance Union(EDU)
33 20833 นางสาวสร้อยสุดา ปั้นเนตร 5/2 Eng Dance Union(EDU)
34 20962 นางสาวปรภาว์ ธัญญเจริญ 5/2 ธนาคารโรงเรียน
35 20963 นางสาวพรทิพย์ พลปัญกาศ 5/2 ธนาคารโรงเรียน
36 20968 นางสาวมนัสนันท์ ปัญญานันท์ 5/2 We are Kme
37 20978 นางสาวแสงศิรประภา แสงยิ่ง 5/2 ธนาคารโรงเรียน
38 22612 นางสาวจุฑามาศ ชูกูล 5/2 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร