เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 5/3
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 20556 นายชญานิตพล เคนทอง 5/3 Eng Dance Union(EDU)
2 20571 นายเสฎฐวุฒิ เหลืองเลิศขจร 5/3 Analysis English Test
3 20648 นายศุภสิน มุทิตา 5/3 ชุมนุมดาราศาสตร์
4 20715 นายชนาธิป สมถะธัญการ 5/3 BIO GANG
5 20721 นายพาทิศ จันทนารี 5/3 BIO GANG
6 20728 นายสกล แสงทอง 5/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
7 20806 นายภานุพงษ์ แย้มหนองเต่า 5/3 BIO GANG
8 20837 นายครรชิตพล กระลาม 5/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
9 20881 นายปานเทพ ปานาง 5/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
10 20882 นายภีร์วัชร์ ผูกใจเพื่อน 5/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
11 20950 นายศิวกร จำเนียรศิลป์ 5/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
12 21598 นายณยศ สอนจีน 5/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
13 22613 นายปัณณทัต พุทโธ 5/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
14 20576 นางสาวชวิศา ไม้สนธิ์ 5/3 BIO GANG
15 20580 นางสาวทิพาวรรณ วิเศษกิจ 5/3 A-MATH
16 20590 นางสาวสุธาสินี สุพรมมา 5/3 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
17 20592 นางสาวอธิชา คนสกุล 5/3 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
18 20629 นางสาวหัทยาณี เมืองจันทร์ 5/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
19 20652 นางสาวกฤษณาทิพย์ ชูช่วย 5/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
20 20653 นางสาวกัณภิรมย์ เจียงธนาโรจน์ 5/3 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
21 20655 นางสาวจริยาภรณ์ ฉัตรสุริยากรณ์ 5/3 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
22 20656 นางสาวชนัญชิดา ศรีบรรเทา 5/3 เซปักตะกร้อและเทเบิลเทนนิส
23 20659 นางสาวณัฐสุดา กังวาฬ 5/3 We are Kme
24 20660 นางสาวณิชาภัทร เหล่ายัง 5/3 Analysis English Test
25 20661 นางสาวณิชาภัทร เส็งจีน 5/3 BIO GANG
26 20664 นางสาวปารีณา บุญยวัฒน์ 5/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
27 20665 นางสาวไปรยา พึ่งแก้ว 5/3 สื่อกระดาษสีสวย
28 20667 นางสาวพัชรพร สุขสำราญ 5/3 สื่อกระดาษสีสวย
29 20668 นางสาวยุวธิดา ถะเกิงผล 5/3 สื่อกระดาษสีสวย
30 20738 นางสาวฐิติมา วงษ์นุ่ม 5/3 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
31 20741 นางสาวณัฐพร พิมขาว 5/3 ชุมนุมดาราศาสตร์
32 20745 นางสาววรรณรัตน์ คำดำ 5/3 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
33 20751 นางสาววรรณพร เหม่นมี 5/3 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
34 20823 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งสกุลวัฒนชัย 5/3 สื่อกระดาษสีสวย
35 20830 นางสาวพลอยชมพู นาคพงษ์ 5/3 สื่อกระดาษสีสวย
36 20832 นางสาวศตพร รัศมี 5/3 ชุมนุมดาราศาสตร์
37 20961 นางสาวธณัชชา คงห้วยลอบ 5/3 ธนาคารโรงเรียน
38 20981 นางสาวอัญชนิกา สีแตง 5/3 ธนาคารโรงเรียน
39 22614 นางสาวดวงมณี สังฆะพงศ์ 5/3 คิดเลขเร็ว
40 22615 นางสาวรัตศุภา ศิลป์ประสม 5/3 A-MATH