เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 5/4
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 20559 นายณัฐภัทร ธานีตระกูล 5/4 บาสเกตบอล
2 20565 นายนันทชัย ภูสำเภา 5/4 เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ
3 20637 นายณัฐวุฒิ มีสิน 5/4 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
4 20638 นายธนากร เวียงกมล 5/4 เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ
5 20684 นายพงศ์ประภัทร พิมพ์โคตร 5/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
6 20795 นายกฤษดา เงินบำรุง 5/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
7 20797 นายคณากร ศุภลิตเดชาธร 5/4 บาสเกตบอล
8 20812 นายสนธยา สังวร 5/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
9 20942 นายจงรัก บุญโพธิ์ 5/4 เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ
10 20949 นายรัชชานนท์ กล่ำทวี 5/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
11 20951 นายศุภกฤษณ์ จิตหาญ 5/4 เก็บศัพท์จากหนัง
12 22616 นายจักรพันธ์ พูลพันธ์ 5/4 เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ
13 22617 นายสรวิชญ์ ด้างถางคำ 5/4 ฟิสิกส์พาเพลิน
14 20606 นางสาวขวัญแก้ว สุระมาตย์ 5/4 ชุมนุมดาราศาสตร์
15 20651 นางสาวกนกวรรณ อรัญชราธร 5/4 สื่อกระดาษสีสวย
16 20663 นางสาวธิดาพร คำสอนจิก 5/4 ฟิสิกส์พาเพลิน
17 20666 นางสาวพรรวินท์ สังข์ทอง 5/4 สื่อกระดาษสีสวย
18 20670 นางสาวเหมหยี่ คอง 5/4 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
19 20673 นางสาวอัญชลิกา รัตนสูตร 5/4 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
20 20674 นางสาวอิสริยา โพธิพิทักษ์ 5/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
21 20739 นางสาวณัฎฐิมา หนองคาย 5/4 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
22 20740 นางสาวณัฐธนวรรณ พุฒซ้อน 5/4 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
23 20750 นางสาวรัญธิชา แห้วเพ็ชร 5/4 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
24 20814 นางสาวกนกวรรณ เกรียงสมุทร 5/4 ชุมนุมดาราศาสตร์
25 20817 นางสาวกุลภัสสร์จุฑา กฤติกรเรืองธนา 5/4 สื่อกระดาษสีสวย
26 20819 นางสาวชนาภา เรืองเขตรพิศ 5/4 ชุมนุมดาราศาสตร์
27 20822 นางสาวฐิตา มารยาท 5/4 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
28 20824 นางสาวณัฐรดา นพรัตน์ 5/4 สื่อกระดาษสีสวย
29 20827 นางสาวนภสร ระวิวรรณ 5/4 GSP MATH GAME
30 20829 นางสาวเบญญาภา เปรื่องประสพ 5/4 GSP MATH GAME
31 20866 นางสาววฤณดา ภวกวินโชติ 5/4 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
32 20895 นางสาวปานไพลิน โพธิ์ศรี 5/4 ฟิสิกส์พาเพลิน
33 20900 นางสาวสิริพร ศิริพงษ์ 5/4 ฟิสิกส์พาเพลิน
34 20902 นางสาวเสาวลักษณ์ เดชสุภา 5/4 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนอง
35 20953 นางสาวกรรณิการ์ เลี้ยงประยูร 5/4 ฟิสิกส์พาเพลิน
36 20957 นางสาวญานิกา โพธิ์พระรส 5/4 ฟิสิกส์พาเพลิน
37 20966 นางสาวภาศิณี รักไทย 5/4 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
38 20971 นางสาวรินรดา คันศร 5/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
39 20977 นางสาวสุรางคณา ประสิทธิ์ธัญกิจ 5/4 ฟิสิกส์พาเพลิน
40 22618 นางสาววิภาวรรณ หนูเทศ 5/4 ฟิสิกส์พาเพลิน