เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 5/5
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 20551 นายกมลภพ กีตา 5/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2 20555 นายจิรพัทธ์ โสธร 5/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
3 20596 นายธีธัช ทัศจันทร์ 5/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
4 20725 นายภีมพล วิสิทธิ์ 5/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
5 20878 นายณัฐดนัย เพียรพานิช 5/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
6 20879 นายต้นวงศ์ พุทธปกา 5/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
7 20880 นายปริญญา แสนแก้ว 5/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
8 20883 นายวณัฐพงศ์ เวียงคำ 5/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
9 20884 นายสุรศักดิ์ ก้อนจ้าย 5/5 บาสเกตบอล
10 20917 นายภาราดร สุนทวงษ์ 5/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
11 22620 นายนครินทร์ ทองคำ 5/5 Everything you can do!!
12 22621 นายพงศ์สถิต ตั้งบวรไพศาล 5/5 Everything you can do!!
13 20605 นางสาวกัลยกร นุตยางกูล 5/5 Everything you can do!!
14 20609 นางสาวชาลิสา โกมล 5/5 Analysis English Test
15 20627 นางสาวสุภรัตน์ ดิษผล 5/5 Analysis English Test
16 20777 นางสาวทิพปภา สังข์ชัย 5/5 Analysis English Test
17 20885 นางสาวกนกวรรณ ขลุ่ยทอง 5/5 Everything you can do!!
18 20886 นางสาวขนิตฐา แข็งเขตร์ 5/5 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
19 20887 นางสาวณัชชา เพ็งพันธ์ 5/5 Analysis English Test
20 20891 นางสาวธมนวรรณ์ เจนสาริกรณ์ 5/5 Everything you can do!!
21 20892 นางสาวธัญญกร เจนสาริกรณ์ 5/5 Everything you can do!!
22 20898 นางสาววลัยพรรณ พูลทรัพย์ 5/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
23 20899 นางสาวศุภิสรา อุทัยสุขสมบูรณ์ 5/5 Analysis English Test
24 20901 นางสาวสุภาวดี เลี่ยมมาตร 5/5 เก็บศัพท์จากหนัง
25 20903 นางสาวอรรวรรยา เณรทอง 5/5 Analysis English Test
26 20930 นางสาวรัชฎาภรณ์ นาจันทอง 5/5 Crossword
27 20937 นางสาวอนัญญา สิทธิธัญญาศิลป์ 5/5 เก็บศัพท์จากหนัง
28 20969 นางสาวยมลพร หนองคาย 5/5 ธนาคารโรงเรียน
29 20970 นางสาวรดา จินตนา 5/5 ธนาคารโรงเรียน
30 21078 นางสาวชนกภัทร์ ชมภู่ 5/5 Everything you can do!!
31 22622 นางสาวจิราวรรณ สุขเสือ 5/5 Analysis English Test
32 22623 นางสาวจุฑาทิพย์ วุฒินาม 5/5 Analysis English Test
33 22624 นางสาวฑิติยา บัวสาย 5/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
34 22625 นางสาวพิชญ์ภณิตา มาลัยทอง 5/5 เก็บศัพท์จากหนัง
35 22626 นางสาวรัฐนันท์ ทวีจกิจ 5/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
36 22627 นางสาววิชิดา สุขรินทร์ 5/5 Analysis English Test
37 23223 นางสาวกชกร ทองโสภา 5/5 A-MATH