เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 5/6
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 20566 นายปฏิภาณ บรรจง 5/6 งานไม้
2 20567 นายปุญญพัฒณ์ สดุดี 5/6 เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ
3 20602 นายอดิเทพ โสภาคะยัง 5/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
4 20634 นายเกรียงไกร คำปล้อง 5/6 ประชาสัมพันธ์
5 20636 นายเจริญลาภ วะชู 5/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
6 20649 นายสุริยะ วงษ์ชัย 5/6 เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ
7 20685 นายภูริพัฒน์ อินทร์ใจดี 5/6 งานไม้
8 20723 นายภัทรพล คุชิตา 5/6 GSP MATH GAME
9 20755 นายเกริกฤทธิ์ เต๊ะปานันท์ 5/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
10 20760 นายณัฐพล เพ็ชร์กล่อง 5/6 เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ
11 20761 นายทักษ์ดนัย เกษศรีรัตน์ 5/6 Eng Dance Union(EDU)
12 20762 นายธนภูมิ รอดโพธิ์ทอง 5/6 เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ
13 20764 นายนันทิพัฒน์ สุขสบาย 5/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
14 20765 นายพงศกร เพชรเกิด 5/6 เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ
15 20766 นายพงษ์พิษณุ แย้มแพ 5/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
16 20768 นายสุทธิภัทร สระทองหยอย 5/6 เซปักตะกร้อและเทเบิลเทนนิส
17 20769 นายสุประวีณ์ พัฒนกุล 5/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
18 20770 นายเอกชัย ครุธพันธ์ 5/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
19 20845 นายปาราเมศ ลิขิต 5/6 เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ
20 20849 นายภัทรพล ชำนาญชัด 5/6 เซปักตะกร้อและเทเบิลเทนนิส
21 20851 นายยศกร พูลสมบัติ 5/6 GSP MATH GAME
22 20852 นายวงศกร ปรีชา 5/6 ลูกเสือกองพิเศษ
23 20905 นายกิตติยศ คล่องการ 5/6 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
24 20910 นายธนโชติ มูลเมือง 5/6 เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ
25 20916 นายพีระพัฒน์ ประสาท 5/6 ลูกเสือกองพิเศษ
26 20946 นายพีรพงษ์ เจียมมะเริง 5/6 ประชาสัมพันธ์
27 20948 นายพีระพงษ์ น้อยสกุล 5/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
28 21596 นายปิยะวัฒน์ ก๊กศรี 5/6 เกมสร้างสรรค์
29 22185 นายจักรภัทร แม้นพยัคฆ์ 5/6 เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ
30 22628 นายกฤษฎา วิเชียรสาร 5/6 DIY.
31 22629 นายกฤษณช์พลท์ ฉัตรพงค์สกุล 5/6 เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ
32 22630 นายคณิน ล่องละมุด 5/6 เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ
33 22631 นายฐานันดร บุญวรนุช 5/6 หนองฉางสังคีต
34 22632 นายธวัชชัย บุญศรี 5/6 เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ
35 22633 นายภาคิน พูพิลึก 5/6 เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ
36 22634 นายวสันต์ มาขำ 5/6 เซปักตะกร้อและเทเบิลเทนนิส