เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 5/7
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 20599 นายฤทธิพัทธิ์ โมกล้า 5/7 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2 20611 นางสาวณัฏฐณิชา ขุนดำ 5/7 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
3 20616 นางสาวปณิตา พยัคโฆ 5/7 สื่อกระดาษสีสวย
4 20619 นางสาวปาลินี ไทยนิยม 5/7 สื่อกระดาษสีสวย
5 20620 นางสาวปิยวรรณ ก๊กศรี 5/7 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
6 20625 นางสาววิภาวรรณ แสงรัศมี 5/7 สื่อกระดาษสีสวย
7 20671 นางสาวอนัญตญา เจตเกษตรการ 5/7 ร้องเล่นเต้นจีน
8 20709 นางสาวศุภมาส แกว่นเขตวิทย์ 5/7 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
9 20771 นางสาวกัญญาณัฐ มงคลไทย 5/7 แอโรบิค
10 20773 นางสาวจินดาวัล ศรีฟัก 5/7 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
11 20775 นางสาวชนกนันท์ ไชยนามสถิตย์ 5/7 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
12 20779 นางสาวปวเรศ สุพัฒน์ 5/7 สื่อกระดาษสีสวย
13 20781 นางสาวปิยอร ทองมุสิก 5/7 แอโรบิค
14 20782 นางสาวปิยะมาศ วิสิทธิเขตรกรรม 5/7 รักล้นจาน
15 20784 นางสาวพิชามญชุ์ ฤทธิ์สมจิตร์ 5/7 ร้องเล่นเต้นจีน
16 20788 นางสาวรัตนากร พิมพ์จันทร์ 5/7 รักล้นจาน
17 20790 นางสาวลออรัตน์ ลบลม 5/7 แอโรบิค
18 20791 นางสาวศศิกาญ เปรมจิตร์ 5/7 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
19 20792 นางสาวศุภวดี ธีรนุชพงศ์ 5/7 แอโรบิค
20 20859 นางสาวชนิสรา ศรีเหรา 5/7 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
21 20861 นางสาวณัฐธิดา วัชรดิษฐ์ 5/7 แอโรบิค
22 20862 นางสาวนภาพรรณ์ มากมี 5/7 แอโรบิค
23 20863 นางสาวนลินนิภา พลศักดิ์ 5/7 แอโรบิค
24 20869 นางสาวศิริรัตน์ บุญลักษณ์ 5/7 แอโรบิค
25 20897 นางสาววรรณรยา สะนิเลาะ 5/7 ร้องเล่นเต้นจีน
26 20926 นางสาวพิชชาภา สะธรรม 5/7 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
27 20934 นางสาวศุลีพร เสริมศรีพงษ์ 5/7 แอโรบิค
28 20941 นางสาวอุบลวรรณ บุญศรี 5/7 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
29 21523 นางสาวณฐพร จันทหอม 5/7 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
30 22635 นางสาวกัญญะมาศ ทรัพย์ขำ 5/7 ร้องเล่นเต้นจีน
31 22636 นางสาวจิตสุภา โพธิ์สุวรรณ 5/7 ร้องเล่นเต้นจีน
32 22637 นางสาวณัฏฐนิช ดีก่อผล 5/7 รักล้นจาน
33 22638 นางสาวณัฐณิชา พันธุนวน 5/7 ร้องเล่นเต้นจีน
34 22639 นางสาวทยากร เลาหพรรค 5/7 ร้องเล่นเต้นจีน
35 22641 นางสาวนฤมล สุวรรณอาจ 5/7 ร้องเล่นเต้นจีน
36 22642 นางสาวภัสสร พรมน้อย 5/7 ร้องเล่นเต้นจีน
37 22643 นางสาวมัณฑนา บุญช่วย 5/7 ชุมนุม YC (ให้คำปรึกษา)
38 22644 นางสาวอารยา ดีเทียน 5/7 Analysis English Test
39 23222 นางสาวสุวภัทร ตุ่นทิม 5/7 ร้องเล่นเต้นจีน