เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 5/8
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 20593 นายจิราภัทร ชูหา 5/8 Crossword
2 20598 นายปัญญพัฒน์ วัฒนธรรม 5/8 Crossword
3 20719 นายปลวัชร เชตุใจ 5/8 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
4 20722 นายพิสิฐวรรจน์ บัวเผื่อน 5/8 ประชาสัมพันธ์
5 20731 นายอาทิตย์ อาชญาทา 5/8 BIO GANG
6 20919 นายเศรษฐพงศ์ นิโรจน์ 5/8 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
7 22645 นายธนกฤต ศรีสะอาด 5/8 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
8 22646 นายพีรพัฒน์ พันธุยี่ 5/8 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
9 22647 นายรัชพล นพคุณ 5/8 Crossword
10 22648 นายสรสิช คณทา 5/8 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
11 20572 นางสาวกาญลดา ทิมหอม 5/8 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
12 20586 นางสาววงแหวน สดุดี 5/8 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
13 20591 นางสาวสุพรรษา เกษการ 5/8 Crossword
14 20603 นางสาวกนกวรรณ ชูกลิ่น 5/8 Crossword
15 20604 นางสาวกนกวรรณ รักธัญการ 5/8 วอลเลย์บอล
16 20612 นางสาวดวงรัตน์ ศักฎาทรัพย์ 5/8 Crossword
17 20613 นางสาวธนิษฐา ธรรมสถิตย์ 5/8 Crossword
18 20615 นางสาวนัฐสุดา บุญเกิดการ 5/8 ผูกผ้า
19 20617 นางสาวปริญญา เจตเขตกรรณ์ 5/8 เก็บศัพท์จากหนัง
20 20631 นางสาวอภิษฐา ทองศรี 5/8 Crossword
21 20633 นางสาวอาจารี จินตะกัน 5/8 Crossword
22 20654 นางสาวคคนัมพร อยู่คงธรรม 5/8 Crossword
23 20662 นางสาวณิชาภา น้อยจันทร์ 5/8 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
24 20692 นางสาวกนกวรรณ ประสิทธิการ 5/8 สื่อกระดาษสีสวย
25 20693 นางสาวกมลทิพย์ ทองศรี 5/8 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
26 20702 นางสาวณฤมล เกตุเหล็ก 5/8 สื่อกระดาษสีสวย
27 20732 นางสาวกัญญาณัฐ สุขสบาย 5/8 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
28 20936 นางสาวอทิมา โพธิ์ขวาง 5/8 Crossword
29 20954 นางสาวกานท์ดา โพธิ์ศรี 5/8 ผูกผ้า
30 20956 นางสาวชัญญานุช เสือพุก 5/8 ประชาสัมพันธ์
31 20958 นางสาวดวงชีวา สุขวานนท์ 5/8 ประชาสัมพันธ์
32 20959 นางสาวดาราวรรณ ภู่เทศ 5/8 ผูกผ้า
33 20960 นางสาวทิวาวรรณ โพธิ์สาขา 5/8 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
34 20964 นางสาวพิชชา ฤทธิ์สิงห์ 5/8 ประชาสัมพันธ์
35 20982 นางสาวอุษณีย์ แตงบุญรอด 5/8 ประชาสัมพันธ์
36 21538 นางสาวณัชชารีย์ ธนกิตติ์โชติวัตร 5/8 สื่อกระดาษสีสวย
37 21600 นางสาวกัญญาพัชร เจนเขตต์การณ์ 5/8 ประชาสัมพันธ์
38 22649 นางสาวจันทิมา สุ้มแน่น 5/8 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
39 22650 นางสาวจุฬาลักษณ์ กลทิพย์ 5/8 Crossword
40 22651 นางสาวศศิประภา สิงหานุวัฒน์ 5/8 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม