เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 5/9
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 20553 นายเกรียงไกร พัฒนศิริ 5/9 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2 20597 นายนิพิฐพนธ์ ตราปัญญา 5/9 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
3 20601 นายสุภวิศญ์ โตเสรีไทย 5/9 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
4 20640 นายบุรุษกร สกลรัตน์ 5/9 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
5 20641 นายปฎิภัทธ์ ประมูลทรัพย์ 5/9 เครื่องบิน 4 ช่องสัญญาณวิ
6 20642 นายพงศกร แป้นทอง 5/9 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
7 20644 นายภาคภูมิ มโนธรรมวิวัฒน์ 5/9 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
8 20678 นายชินโชติ ปรีชา 5/9 ห้องเรียนสีเขียว
9 20689 นายอนิรุจน์ อุทกภาต 5/9 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
10 20840 นายชิติพัทธ์ พัฒนศิริ 5/9 Ukulele Basic
11 20945 นายพลสรรค์ เจริญโสภณ 5/9 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
12 22652 นายสิรภพ ทองปลาย 5/9 Eng Dance Union(EDU)
13 22653 นายอภินันท์ มะลิปล้อง 5/9 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
14 20575 นางสาวฉัตรลดา ทองบุญโท 5/9 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
15 20582 นางสาวปิยะธิดา พิมพ์ศรี 5/9 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
16 20589 นางสาวสรีรา คุ้มคำ 5/9 นักเขียนนักพูดเชิงสร้างสร
17 20607 นางสาวจิรภัทร โพธิ์มี 5/9 Crossword
18 20614 นางสาวธมลวรรณ รอดเพชร 5/9 วอลเลย์บอล
19 20621 นางสาวพรปวีณ์ สิทธิชัย 5/9 เกมสร้างสรรค์
20 20622 นางสาวมนัสนันท์ ยงค์กสิการณ์ 5/9 เกมสร้างสรรค์
21 20623 นางสาวมีสุข แสงอังคนาวิน 5/9 วอลเลย์บอล
22 20628 นางสาวเสาวลักษณ์ ธรรมสถิตย์ 5/9 ผูกผ้า
23 20630 นางสาวอณัฐตา ปากเกร็ด 5/9 เกมสร้างสรรค์
24 20658 นางสาวณัฐชา วรรณพฤกษ์ 5/9 ทำการบ้านและเล่นเกมคณิตศาสตร์
25 20669 นางสาวศิริวิมล เส็งหนองแบน 5/9 สื่อกระดาษสีสวย
26 20700 นางสาวธิญาดา ทิมทอง 5/9 เกมสร้างสรรค์
27 20706 นางสาววัชราพร เรือนภู่ 5/9 ประชาสัมพันธ์
28 20711 นางสาวอนุชตา กลิ่นเกตุ 5/9 เกมสร้างสรรค์
29 20871 นางสาวสุชนา จังประเสริฐ 5/9 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
30 20955 นางสาวกุสุมา เกิดกอง 5/9 ประชาสัมพันธ์
31 20973 นางสาววนิดา อำภิน 5/9 ประชาสัมพันธ์
32 20974 นางสาววรนาถ อ่อนศรี 5/9 ประชาสัมพันธ์
33 20975 นางสาววิมายะ จันทร์หอม 5/9 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
34 20979 นางสาวหัทยา เครือวัลย์ 5/9 ประชาสัมพันธ์
35 21602 นางสาวเจนจิรา อินเอม 5/9 ผูกผ้า
36 22654 นางสาวกัลยกร วงษ์รักษ์ 5/9 เกมสร้างสรรค์
37 22655 นางสาวศศิธร ภูวงษ์ 5/9 ประชาสัมพันธ์
38 22656 นางสาวศิริพร วิทยารัตน์ 5/9 ประชาสัมพันธ์
39 22657 นางสาวอริสรา แสงอรุณ 5/9 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
40 22658 นางสาวอัมพวา ครุฑแก้ว 5/9 ประชาสัมพันธ์