เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 6/1
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 20068 นายกิตติพศ เรียนไธสง 6/1 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2 20078 นายภัทรพล หริ่งรอด 6/1 พระและเครื่องราง
3 20149 นายเนติภูมิ กสิวัฒนาวุฒิ 6/1 Crossword
4 20156 นายศักดิ์สิทธิ์ โตโล 6/1 Crossword
5 20227 นายปองพบ แตงทอง 6/1 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
6 20228 นายพัทธพล สุโน 6/1 ชี้ช่องทางศึกษาต่อ น.ฉ.ว.
7 20295 นายกานต์ชนิต รัตตะประทุม 6/1 ฟิสิกส์พาเพลิน
8 20296 นายชลากร หงษ์ยิ้ม 6/1 GSP MATH GAME
9 20297 นายชัยนาท นวลนุ่ม 6/1 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
10 20298 นายชิษณุพงศ์ วงษ์สาธุภาพ 6/1 We are Kme
11 20300 นายธนธรณ์ ขำสุวรรณ์ 6/1 พระและเครื่องราง
12 20301 นายธีรภัทร นาคพงษ์ 6/1 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
13 20304 นายปฏิพัทธ์ บุญนิล 6/1 We are Kme
14 20306 นายปุณณภพ ฤทธิ์บุญ 6/1 GSP MATH GAME
15 20307 นายภีรนันท์ ปานเลิศ 6/1 GSP MATH GAME
16 20308 นายรัชพล ยิ้มพะ 6/1 Analysis English Test
17 20309 นายสุรพัศ บรุณพันธ์ 6/1 We are Kme
18 20310 นายหฤษฏ์ โต๋วสัจจา 6/1 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
19 20375 นายคมศิลป์ ชาภู่ทอง 6/1 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
20 20381 นายยศภัทร ศรีกาญจนวงษ์ 6/1 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
21 20382 นายวนราช สัมมาพิทักษ์ 6/1 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
22 20386 นายสิริวัฒน์ วงษ์สาธุภาพ 6/1 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
23 20089 นางสาวณัฐธิดา พูลกสิกรณ์ 6/1 พระและเครื่องราง
24 20311 นางสาวกนกวรรณ เปรมจิตร 6/1 ชี้ช่องทางศึกษาต่อ น.ฉ.ว.
25 20312 นางสาวเขมิกา วดีศิริศักดิ์ 6/1 ห้องเรียนสีเขียว
26 20316 นางสาวฐิติยา หาญสาริกัน 6/1 ชี้ช่องทางศึกษาต่อ น.ฉ.ว.
27 20320 นางสาวดวงฤดี มั่นคง 6/1 ห้องเรียนสีเขียว
28 20322 นางสาวนฤมล เหล่าแก้วก่อง 6/1 ชี้ช่องทางศึกษาต่อ น.ฉ.ว.
29 20323 นางสาวปณิตตรา วรสิทธิ์ 6/1 พระและเครื่องราง
30 20327 นางสาวเมธาพร หิรัญศุภโชติ 6/1 We are Kme
31 20329 นางสาววรรณภัสสร ภักดี 6/1 We are Kme
32 20331 นางสาวศิริลักษณ์ เสาทอง 6/1 We are Kme
33 20332 นางสาวศิริวรรณ ดินแดง 6/1 We are Kme
34 20333 นางสาวสุพิชชา แจ่มแสง 6/1 ชี้ช่องทางศึกษาต่อ น.ฉ.ว.
35 20390 นางสาวกัลยากร สุวรรณมานะศิลป์ 6/1 Crossword
36 20393 นางสาวชลดา ศรีภา 6/1 We are Kme
37 22058 นางสาวชมพูนิกข์ เพ็งอุ่น 6/1 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน