เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 6/10
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 20196 นายภูวดล อินเล็ก 6/10 รักล้นจาน
2 20334 นายกิตติศักดิ์ พะระนะพันธ์ 6/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
3 20342 นายนนทกาญ พันธ์สูงเนิน 6/10 วอลเลย์บอล
4 20343 นายนพดล มาแก้ว 6/10 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
5 20348 นายภูวเดช คุณพิพัฒน์ 6/10 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
6 20352 นายวศิน เรืองโรจน์ 6/10 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
7 20405 นายฉัตรมงคล จาสุทัศน์ 6/10 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
8 20406 นายณัฐพล นิยม 6/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
9 20416 นายวรนาถ วนไธสง 6/10 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
10 20443 นายณัฐวุฒิ บุญแก้วครุฑ 6/10 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
11 21077 นายภีรวัฒน์ พร้อมพ่วง 6/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
12 22111 นายณัฐกรณ์ คำอินทร์ 6/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
13 22128 นายธีรพงศ์ ซ่อนกลิ่น 6/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
14 22129 นายนิทัศษ์ อ่ำสุพรรณ์ 6/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
15 22130 นายพรอัมรินทร์ รอดละมูล 6/10 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
16 22132 นายวรัญญู แก้วเกษ 6/10 รักล้นจาน
17 20129 นางสาวภัทรภรณ์ สิงห์เวียง 6/10 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
18 20270 นางสาวกันตยา เก่งเขตรกรณ์ 6/10 ร้องเล่นเต้นจีน
19 20365 นางสาวธิดารัตน์ บุญหนุน 6/10 รักล้นจาน
20 20430 นางสาวณิชาพร อ่ำทุ่งพงษ์ 6/10 ชุมนุมดาราศาสตร์
21 20439 นางสาวสโรชา ยศนันท์ 6/10 Enjoy Cooking
22 20441 นางสาวอรญา ชูช่วย 6/10 รักล้นจาน
23 20460 นางสาวชุติมณทน์ น้อยพลทัน 6/10 บาสเกตบอล
24 21064 นางสาวณัฐนันท์ ยะโสภณ 6/10 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
25 22133 นางสาวกรนันท์ ทองคำดี 6/10 หนองฉางสังคีต
26 22134 นางสาวจิตรติมา เกิดสุวรรณ 6/10 รักล้นจาน
27 22135 นางสาวณัฐวดี ถานกุมมา 6/10 Enjoy Cooking
28 22137 นางสาวธิดา ปิยะทัศน์ 6/10 รักล้นจาน
29 22138 นางสาวบุษกร อินสุ่ม 6/10 ผูกผ้า
30 22139 นางสาวปัณชลี อินทรทรัพย์ 6/10 ร้องเล่นเต้นจีน
31 22140 นางสาวพัฒน์ลดา อิ่มอาเทศ 6/10 Enjoy Cooking
32 22141 นางสาวภัสสร สมันทสาริกรณ์ 6/10 หนองฉางสังคีต
33 22142 นางสาววันวิสา อนุสรณ์ 6/10 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
34 22144 นางสาวอรพรรณ ณรงค์มี 6/10 รักล้นจาน
35 22168 นางสาวอภิญญา วิเขตกิจ 6/10 Enjoy Cooking
36 22693 นางสาวรสสุคนธ์ วิมลรัตน์ 6/10 รักล้นจาน