เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 6/11
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 22087 นายพงศธร จบศรี 6/11 ธุรกิจศิลป์
2 22145 นายศุภวิชญ์ พรมตา 6/11 วอลเลย์บอล
3 20119 นางสาวธัญชนก สุวรรณวงศ์ 6/11 ศิลป์สร้างงาน
4 20126 นางสาวพิชญา ปัญญา 6/11 ศิลป์สร้างงาน
5 20133 นางสาววริศรา การะเกตุ 6/11 ศิลป์สร้างงาน
6 20210 นางสาวจุฑามาศ ปิตานัง 6/11 ธุรกิจศิลป์
7 20213 นางสาวพรไพลิน ทรงพระ 6/11 ธุรกิจศิลป์
8 20254 นางสาวอโณทัย วงษ์สาริกิจ 6/11 ศิลป์สร้างงาน
9 21065 นางสาวเนตรนภา ชาสุดทะศรี 6/11 ธุรกิจศิลป์
10 22146 นางสาวกนกวรรณ บุญลือ 6/11 ธุรกิจศิลป์
11 22147 นางสาวกนิษฐา อภัย 6/11 ธุรกิจศิลป์
12 22148 นางสาวแก้วนภา มั่นปาน 6/11 ศิลป์สร้างงาน
13 22150 นางสาวปาลิสา สนธิ์ชัย 6/11 ธุรกิจศิลป์
14 22152 นางสาวพัทธนันท์ ผลดก 6/11 ศิลป์สร้างงาน
15 22153 นางสาวมนัสนันท์ สุขนุ่น 6/11 ศิลป์สร้างงาน
16 22154 นางสาวเมษา ไทยขำ 6/11 ธุรกิจศิลป์
17 22156 นางสาววาสนา เสือบัว 6/11 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
18 22157 นางสาววิลาวัลย์ งามวงษ์วาน 6/11 ธุรกิจศิลป์
19 22158 นางสาวศิริรัตน์ เวชจำนงค์สังข์ 6/11 วอลเลย์บอล
20 22159 นางสาวศิริวรรณ สนพระเดิม 6/11 ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
21 22160 นางสาวศุภาวดี วารศรี 6/11 ธุรกิจศิลป์
22 22161 นางสาวสาธิกา สว่างศรี 6/11 ศิลป์สร้างงาน
23 22163 นางสาวสุกัญญา สว่างใจ 6/11 ธุรกิจศิลป์
24 22164 นางสาวสุชาดา พุ่มทอง 6/11 ธุรกิจศิลป์
25 22165 นางสาวสุธิดา มั่นคง 6/11 ศิลป์สร้างงาน
26 22167 นางสาวสุภาภรณ์ พุ่มพวง 6/11 ธุรกิจศิลป์
27 22169 นางสาวอรณิชา มงคล 6/11 ธุรกิจศิลป์