เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 6/2
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 20076 นายพิษณุพรรณ ทัศจันทร์ 6/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2 20108 นายพุฒิพงศ์ ทองวิทยา 6/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
3 20152 นายมนัสนันท์ วชีระสูตร 6/2 ชี้ช่องทางศึกษาต่อ น.ฉ.ว.
4 20158 นายสุวัฒน์ ขาวพันธุ์ 6/2 Eng Dance Union(EDU)
5 20199 นายศวิษฐ์ สุขศรีชวลิต 6/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
6 20222 นายณัฏฐ์พงศ์ ศรีอักษร 6/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
7 20233 นายอนุวัช เริงกสิวิทย์ 6/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
8 20299 นายณัฐพงษ์ พุ่มนวล 6/2 GSP MATH GAME
9 20302 นายนิธิกร ทองคำดี 6/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
10 20355 นายสุรเสกข์ ไผ่บง 6/2 ARTstation(สถานีศิลปะ)
11 20383 นายศิรวิทย์ บุษบงค์ 6/2 ชี้ช่องทางศึกษาต่อ น.ฉ.ว.
12 22059 นายธเนศ วงษ์กลม 6/2 ชุมนุมดาราศาสตร์
13 20086 นางสาวจังคนิภา กสิกิจ 6/2 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
14 20087 นางสาวชาลิสา เกิดสุวรรณ 6/2 ห้องเรียนสีเขียว
15 20090 นางสาวธนพร ทองคำดี 6/2 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
16 20092 นางสาวพาขวัญ ปรากริม 6/2 พระและเครื่องราง
17 20095 นางสาวเมธาวี ภูผา 6/2 ห้องเรียนสีเขียว
18 20096 นางสาววรรณวิสา ดีพันธ์ 6/2 พระและเครื่องราง
19 20099 นางสาวสุนันทา แก้วมะณี 6/2 Chem is fun
20 20102 นางสาวอัญมณี กีตา 6/2 Chem is fun
21 20163 นางสาวฐิติภา บัวเผื่อน 6/2 ห้องเรียนสีเขียว
22 20171 นางสาวบุศย์รินทร์ เอี่ยมละออ 6/2 ห้องเรียนสีเขียว
23 20172 นางสาวเบญจวรรณ รอดขาว 6/2 ห้องเรียนสีเขียว
24 20176 นางสาวสุธิดา ชาญสาริการ 6/2 รักล้นจาน
25 20178 นางสาวอรวี เรืองรอด 6/2 ห้องเรียนสีเขียว
26 20234 นางสาวกนกวรรณ ทับทิม 6/2 Chem is fun
27 20237 นางสาวขวัญฑาทิพย์ ชะวะนะศักดิ์ 6/2 ประชาสัมพันธ์
28 20249 นางสาวมาลิตา สุขหิต 6/2 Chem is fun
29 20252 นางสาวสรัญญา นิระทุศ 6/2 Chem is fun
30 20321 นางสาวธัญญุตา กมลรัตนกุล 6/2 Analysis English Test
31 20398 นางสาวปวริศรา เตชะวิวัฒน์กุล 6/2 Crossword
32 20434 นางสาวปาริชาติ สียิ่ง 6/2 Chem is fun
33 20470 นางสาวเพ็ญพิชชา สารมะโน 6/2 ประชาสัมพันธ์
34 20475 นางสาวสุธิดา สายทอง 6/2 ประชาสัมพันธ์
35 21604 นางสาวณฐนนท ขันธเวทย์ 6/2 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
36 21605 นางสาวทิพย์เกษร ขันธเวทย์ 6/2 พระและเครื่องราง
37 22061 นางสาวปิยวรรณ ฉุยฉาย 6/2 ห้องเรียนสีเขียว
38 22062 นางสาววรัณยา ฮาดสม 6/2 พระและเครื่องราง