เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 6/3
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 20070 นายณัฐพงษ์ วินัยพานิช 6/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2 20073 นายปรมัสธ์ ธนะวงษ์ 6/3 Everything you can do!!
3 20082 นายศุภกร ขาวผ่อง 6/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
4 20148 นายธีรวัฒน์ บุตรดี 6/3 Everything you can do!!
5 20151 นายภูตะวัน ปานมี 6/3 Eng Dance Union(EDU)
6 20159 นายอมรเทพ โพธิ์ทอง 6/3 บาสเกตบอล
7 20224 นายนนทกร ขุมรามัญ 6/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
8 20226 นายปริญญา เกษมุติ 6/3 Everything you can do!!
9 20229 นายศรคม คุ้มคำ 6/3 บาสเกตบอล
10 20305 นายปฐมพงษ์ อัมระนันท์ 6/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
11 20377 นายพลยุทธ โชคอุทัยกุล 6/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
12 20379 นายภัคพงศ์ ปัวน้อย 6/3 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
13 20385 นายสรนนท์ สุพัฒน์ 6/3 Analysis English Test
14 21610 นายจิรโรจน์ อาจิณ 6/3 บาสเกตบอล
15 22063 นายวุฒิเศรษฐ ประมูลทรัพย์ 6/3 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
16 20094 นางสาวภัทรวดี ศรีเดช 6/3 เปตองเเละกรีฑา
17 20097 นางสาวสุตาภัทร รัดพัด 6/3 บาสเกตบอล
18 20101 นางสาวอัจฉรา สิงหา 6/3 Chem is fun
19 20135 นางสาวสุชานันท์ พิพัฒนชวลิตกุล 6/3 เกมสร้างสรรค์
20 20166 นางสาวดารณี มณีมัจฉา 6/3 ผูกผ้า
21 20170 นางสาวบุญธิตา ขันกสิกรรม 6/3 ผูกผ้า
22 20175 นางสาวภิญญดา แดงสิงห์ 6/3 ผูกผ้า
23 20242 นางสาวทิพย์วารี ทองเนตร 6/3 Everything you can do!!
24 20243 นางสาวธนาภรณ์ ประสิทธิการ 6/3 Everything you can do!!
25 20251 นางสาววิชญาดา เจนเจตวิทย์ 6/3 Everything you can do!!
26 20255 นางสาวอรปรียา บัวแบน 6/3 Everything you can do!!
27 20289 นางสาววรัญญา แก้วการไร่ 6/3 ร้องเล่นเต้นจีน
28 20328 นางสาวลภัสรดา คุ้มไพรี 6/3 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
29 20395 นางสาวนันท์นภัส ทองสถิตย์ 6/3 Everything you can do!!
30 20397 นางสาวปรัสรา สุขสะอาด 6/3 Everything you can do!!
31 20469 นางสาวเพ็ญพิชชา จุงสวัสดิ์วัฒนา 6/3 บาสเกตบอล
32 21609 นางสาววรกานต์ ชูชะนะ 6/3 เกมสร้างสรรค์
33 22064 นางสาวบัณฑิตา อำภาราม 6/3 เกมสร้างสรรค์
34 22065 นางสาวพจมาลย์ เสริมศรีพงษ์ 6/3 เกมสร้างสรรค์
35 22066 นางสาวพิมาย ทัดเกิด 6/3 เกมสร้างสรรค์
36 22067 นางสาวแพรวา สุขเกษม 6/3 เกมสร้างสรรค์
37 22068 นางสาวรัชนก หนูทอง 6/3 Everything you can do!!
38 22069 นางสาวอารยา จันทร์ศรี 6/3 เกมสร้างสรรค์