เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 6/4
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 20077 นายพิสิทฐ์พล จินต์ธนวัฒน์ 6/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2 20083 นายสรวิชญ์ คุ่ยสว่าง 6/4 บาสเกตบอล
3 20105 นายปุริม เพ็งพะยม 6/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
4 20143 นายจิรานุวัฒน์ บัวเทศ 6/4 ห้องเรียนสีเขียว
5 20145 นายณภัทร เจริญขำ 6/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
6 20153 นายฤทธิชัย ลอยสงเคราะห์ 6/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
7 20225 นายปณิธาน รัตนมณี 6/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
8 20230 นายสุริยพงศ์ มุทิตา 6/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
9 20231 นายอณัฐชา พันธุ์เขียน 6/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
10 20303 นายนิธิพัฒน์ ปัทมะโสภา 6/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
11 22070 นายเจษฎากร ทิมวิจิตร 6/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
12 22071 นายวรพล จัดเขตรกรรม 6/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
13 20085 นางสาวขวัญเนตรชนก ดวงแข 6/4 ห้องเรียนสีเขียว
14 20088 นางสาวณัชชา ดะสมุทร 6/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
15 20091 นางสาวนรินทร ปอตระกูล 6/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
16 20121 นางสาวนันท์นภัส ด้วงอ่วม 6/4 เกมสร้างสรรค์
17 20131 นางสาวรุ่งรุจี จุลพันธ์ 6/4 ผูกผ้า
18 20162 นางสาวจุฑามาศ อินทะแสง 6/4 ผูกผ้า
19 20165 นางสาวดนิตา พึ่งพา 6/4 รักล้นจาน
20 20168 นางสาวนพรัตน์ หาดแก้ว 6/4 เย็บ ปัก ถัก ร้อย
21 20169 นางสาวนัทธมน เกษศิลป์ 6/4 ผูกผ้า
22 20174 นางสาวพรรวษา สังข์น้ำ 6/4 เย็บ ปัก ถัก ร้อย
23 20177 นางสาวอภิญญา ตระกูลชัยชนะ 6/4 ห้องเรียนสีเขียว
24 20236 นางสาวกัญญาณัฐ มณีเสวตร์ 6/4 ผูกผ้า
25 20240 นางสาวดารารัตน์ ขาวขำ 6/4 ชุมนุมดาราศาสตร์
26 20250 นางสาวเมธาวี ทัพไทย 6/4 เกมสร้างสรรค์
27 20314 นางสาวฉันท์ชนก เปาริก 6/4 ชุมนุมดาราศาสตร์
28 20315 นางสาวฉันทิศา มีโพธิ์ 6/4 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
29 20317 นางสาวณัฐธยาน์ คัชรีรัตน์ 6/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
30 20326 นางสาวเพ็ญธนาลัย คณฑา 6/4 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
31 20361 นางสาวชุติมา คงห้วยรอบ 6/4 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
32 20391 นางสาวกาญจนา สอนอ้อย 6/4 Analysis English Test
33 20402 นางสาวหทัยทิพย์ เก่งเขตรกรณ์ 6/4 Analysis English Test
34 20463 นางสาวดิษญา ภูคำศักดิ์ 6/4 ผูกผ้า
35 21062 นางสาวแพรวา พรมเบา 6/4 เกมสร้างสรรค์
36 22072 นางสาวกนกพร อินทร์เพชร 6/4 เกมสร้างสรรค์
37 22073 นางสาวรัตณากร แย้มเกตุ 6/4 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
38 22074 นางสาวศุภาวรรณ ขาวใส 6/4 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
39 22075 นางสาวสุวิชาดา เดชครุธ 6/4 เกมสร้างสรรค์
40 22691 นางสาวสุจิตรา มานะกิจ 6/4 ชุมนุมดาราศาสตร์