เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 6/5
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 20069 นายคุณาธิป พุกดวง 6/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2 20107 นายพีรวิชญ์ พันธ์มหา 6/5 SUDOKU
3 20116 นายสราวุฒ ไม้สนธิ์ 6/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
4 20142 นายรัฐธนนท์กฤช โคตรคำ 6/5 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
5 20146 นายตุรากร ไชยณรงค์บุญ 6/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
6 20190 นายธาตรี แสงสุย 6/5 SUDOKU
7 20376 นายชยพล ผ่องโสภา 6/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
8 20378 นายเพชรกล้า ฉายวัฒนา 6/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
9 20380 นายภูธฤทธิ์ กสิการ 6/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
10 20384 นายศีลนาถ ประเสริฐน้อย 6/5 ชี้ช่องทางศึกษาต่อ น.ฉ.ว.
11 20387 นายอภิวัฒน์ อภิธนวรรณ 6/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
12 20448 นายภราดล ทวีกสิกรรม 6/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
13 22076 นายธัญพิสิษฐ์ พิมประสาร 6/5 ผูกผ้า
14 22078 นายสิรวิชญ์ สิงห์มี 6/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
15 20098 นางสาวสุทธิมาภรณ์ จินต์ธนวัฒน์ 6/5 บาสเกตบอล
16 20100 นางสาวอริสรา ชวนคิด 6/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
17 20127 นางสาวพิชญาภา สุวรรณโชติ 6/5 SUDOKU
18 20132 นางสาวเรณุกา นาคคุ้ม 6/5 ห้องเรียนสีเขียว
19 20216 นางสาวรดา ภุมรินทร์ 6/5 ผูกผ้า
20 20217 นางสาวศิรินภา เติมทองชัย 6/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
21 20235 นางสาวกัญญลักษณ์ สุขารมณ์ 6/5 รักล้นจาน
22 20275 นางสาวชุติกาญจน์ น้อยพลทัน 6/5 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
23 20285 นางสาวพรพรรณ ผลโต 6/5 รักล้นจาน
24 20313 นางสาวจิรัชญา อินทรศักดิ์ 6/5 รักล้นจาน
25 20394 นางสาวญาตาวี อิสริยะวิญญู 6/5 SUDOKU
26 20399 นางสาวเพ็ญพิชชา ชื่นชม 6/5 SUDOKU
27 20401 นางสาวสอง ธัญญเจริญ 6/5 SUDOKU
28 20436 นางสาวพรหมพร แก้วเขื่อง 6/5 ผูกผ้า
29 20464 นางสาวนงนภัส โพธิ์ประดิษฐ์ 6/5 ธนาคารโรงเรียน
30 20478 นางสาวฮารุมิ ทากิโมโตะ 6/5 ห้องเรียนสีเขียว
31 21075 นางสาวณัฐธิชาพร ร้อยแก้ว 6/5 ห้องเรียนสีเขียว
32 21608 นางสาวธัญวรัตน์ อภัยนุช 6/5 ห้องเรียนสีเขียว
33 22080 นางสาวสุภาพร ใจดี 6/5 SUDOKU
34 22081 นางสาวอรอุมา มวลไธสง 6/5 SUDOKU