เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 6/6
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 20140 นายกัปตัน แคฝอย 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
2 20181 นายเจษฎากร บุญพามี 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
3 20183 นายณัฐนันท์ นันทะโกมล 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
4 20186 นายณัฐพล นาคพงษ์ 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
5 20191 นายธีรภัทร์ ทองเกลี้ยง 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
6 20192 นายพลสิทธิ์ เจริญโสภณ 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
7 20195 นายภัครพล บุญศรี 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
8 20197 นายวงศธร จั่นเพ็ชร 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
9 20201 นายศุภเสกข์ มะเส็ง 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
10 20207 นายอรรถพล พิลึก 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
11 20208 นายอัครพล ทาอุบล 6/6 ครอบครัวพอเพียง
12 20209 นายเอกลักษณ์ ศิริเขตรกิจ 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
13 20219 นายกิตติคุณ วงษ์วิทยา 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
14 20221 นายชินวัชร์ เขียวศิริ 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
15 20257 นายจตุรวิทย์ วรยศ 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
16 20259 นายชินวัตร พันธุเมฆ 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
17 20261 นายธรัชวัฒน์ ดวงจันทร์ 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
18 20263 นายธิชัย ศิลประเสริฐ 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
19 20265 นายภูริณัฐ วงษ์รักษ์ 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
20 20266 นายศุภชัย ผูกใจเพื่อน 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
21 20267 นายอาทิตย์ หงษ์สาหัส 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
22 20425 นายอัครพล คนเพียร 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
23 20451 นายวิศรุต พุทธกิจ 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
24 20453 นายศิริชัย เจือจาน 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
25 20454 นายสรัญ วรรณสิงห์ 6/6 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
26 20455 นายสุทัศน์ พูลพุกยี่ 6/6 พระและเครื่องราง
27 21603 นายณัฐพล สุขสุวานนท์ 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
28 22082 นายกรกฤษ ดวงจันทร์ 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
29 22083 นายณัฐพงษ์ สว่างจิตร์ 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
30 22084 นายเทพทัต วงษ์วิทยา 6/6 พระและเครื่องราง
31 22085 นายธงชัย พระภิเดช 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
32 22086 นายธิติวุฒิ สดศรี 6/6 พระและเครื่องราง
33 22692 นายณัฐพงษ์ จันทร์น้อย 6/6 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร