เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 6/7
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 20066 นายกฤษกร สุวาส 6/7 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
2 20110 นายพุฒิสรรค์ แท่งทอง 6/7 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
3 20200 นายศักรินทร์ รณหงษา 6/7 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
4 20258 นายชัยวัฒน์ ภูศรีฤทธิ์ 6/7 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
5 20262 นายธราเทพ ลงทอง 6/7 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
6 20264 นายเพิ่มทรัพย์ เชี่ยวธัญกรณ์ 6/7 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
7 20410 นายนพดล ครุธพันธ์ 6/7 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
8 22089 นายสมพร โบราญศรี 6/7 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
9 20137 นางสาวสุภัสสร ชมภูกาศ 6/7 SUDOKU
10 20211 นางสาวชลดา กลิ่นสาท 6/7 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
11 20268 นางสาวกนิษฐา สุกใส 6/7 Eng Dance Union(EDU)
12 20269 นางสาวกรรณิการ์ อำภาราม 6/7 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
13 20272 นางสาวจุฑามาศ คนการ 6/7 ร้องเล่นเต้นจีน
14 20276 นางสาวชุติมา รอดวิหค 6/7 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
15 20277 นางสาวณัฐธิดา วิบูลย์วัฒนกุล 6/7 ร้องเล่นเต้นจีน
16 20278 นางสาวณัฐธิดา สิทธิ 6/7 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
17 20279 นางสาวณัฐศรามญชุ์ พยัคฆมาก 6/7 ร้องเล่นเต้นจีน
18 20280 นางสาวณัฐสุดา หล่อทอง 6/7 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
19 20281 นางสาวณิชา ทองคำ 6/7 Eng Dance Union(EDU)
20 20282 นางสาวนริศรา ยอดนิโรจน์ 6/7 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
21 20283 นางสาวนันทิตา พิลึก 6/7 Eng Dance Union(EDU)
22 20290 นางสาวศิริลักษณ์ แข็งเจริญกสิกรณ์ 6/7 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
23 20291 นางสาวศุภดาทิพ ธรรมชาติ 6/7 ร้องเล่นเต้นจีน
24 20292 นางสาวสิริวิมล บัวเกตุ 6/7 Eng Dance Union(EDU)
25 20293 นางสาวสุทัตตรา นิตย์แสวง 6/7 ร้องเล่นเต้นจีน
26 20294 นางสาวอรพิน พูลกสิวิทย์ 6/7 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
27 20358 นางสาวกัณฐิกา บัวกุล 6/7 ร้องเล่นเต้นจีน
28 20360 นางสาวจันทการติ์ ก้านดอกไม้ 6/7 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
29 20362 นางสาวณัฐชา ดอกกุหลาบ 6/7 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
30 20369 นางสาววิชุดา ชินคำ 6/7 เรียนรู้กับโลกออนไลน์
31 20371 นางสาวสุดารัตน์ ศรศิริ 6/7 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
32 20372 นางสาวอาริยา นิกรพล 6/7 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
33 20429 นางสาวชนนิกานต์ ทองคำ 6/7 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
34 20461 นางสาวณัฐณิชา ประสิทธิ์ธัญกิจ 6/7 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
35 22090 นางสาวกมลชนก แก้วพิลา 6/7 ร้องเล่นเต้นจีน
36 22091 นางสาวณัฐพร อินทร์โพธิ์ 6/7 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
37 22092 นางสาวณีรนุช ถึงสุข 6/7 ร้องเล่นเต้นจีน
38 22093 นางสาวดวงกมล รำมะณา 6/7 วัฒนธรรมการกินและอาหารจีน
39 22094 นางสาวลลิตา หอมหวล 6/7 ร้องเล่นเต้นจีน
40 22095 นางสาวสิวเฉ่ง หยู่ 6/7 Eng Dance Union(EDU)
41 23224 นางสาวเปมิกา สุขจิตร 6/7 ร้องเล่นเต้นจีน