เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 6/8
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 20080 นายวิริยะ โพธิ์เนย 6/8 ห้องเรียนสีเขียว
2 20104 นายดุษฎี บุญศรี 6/8 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
3 20109 นายพุฒิพร รอนศึก 6/8 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
4 20111 นายภาธร โทนใหญ่ 6/8 ห้องเรียนสีเขียว
5 20117 นายอาทิตย์ กุลวงศ์ 6/8 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
6 20144 นายเจษฎาภรณ์ บัวเผื่อน 6/8 ห้องเรียนสีเขียว
7 20336 นายปุญญพัฒน์ บุญตา 6/8 Eng Dance Union(EDU)
8 20347 นายพันธกานต์ จำนงค์ 6/8 เพลงไทยยุคโซเชียล
9 22096 นายชลธาร มิ่งแก้ว 6/8 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
10 22097 นายธเนศ สุวรรณคาม 6/8 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
11 22098 นายศรัณย์ภัทร สีดาคำ 6/8 ห้องเรียนสีเขียว
12 20118 นางสาวณัฐวิดา ขุมเพ็ชร์ 6/8 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
13 20123 นางสาวปานอุษา แถมพยัฆ 6/8 เพลงไทยยุคโซเชียล
14 20212 นางสาวเปรมยุดา บุญรอด 6/8 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
15 20214 นางสาวพวงผกา ฉัตรทอง 6/8 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
16 20239 นางสาวณัฐธิดา พุ่มกลิ่น 6/8 เพลงไทยยุคโซเชียล
17 20241 นางสาวเดือน ศิริโยธา 6/8 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
18 20359 นางสาวเขมสรณ์ สุราภา 6/8 เพลงไทยยุคโซเชียล
19 20440 นางสาวสุนิสา หมื่นศรีธิ 6/8 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
20 20474 นางสาววัชพร กองพรม 6/8 ธนาคารโรงเรียน
21 20476 นางสาวอธิติยา บุญเรือง 6/8 ครอบครัวพอเพียง
22 20477 นางสาวอริศรา ไชยคำมิ่ง 6/8 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
23 22099 นางสาวกมลชนก โทนทอง 6/8 เพลงไทยยุคโซเชียล
24 22100 นางสาวกัญญารัตน์ งอยแพง 6/8 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
25 22101 นางสาวชลธิชา คงเพียร 6/8 เพลงไทยยุคโซเชียล
26 22102 นางสาวดรุณี บุดดี 6/8 เพลงไทยยุคโซเชียล
27 22103 นางสาวธนัชพร ทองชื่น 6/8 ครอบครัวพอเพียง
28 22105 นางสาวปรียานุช สุวรรณกาโล 6/8 ครอบครัวพอเพียง
29 22106 นางสาวรวินท์นิภา อุ่นชื่น 6/8 ครอบครัวพอเพียง
30 22108 นางสาวศรุตา มัธยม 6/8 เพลงไทยยุคโซเชียล
31 22110 นางสาวสิริกุล แม้นพยัคฆ์ 6/8 เพลงไทยยุคโซเชียล