เลือกชุมนุมออนไลน์

รายชื่อนักเรียน ม. 6/9
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น ชุมนุมที่เลือก
1 20114 นายวสุพล คงเขียว 6/9 ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต)
2 20147 นายธีรภัทร์ วัฒนกสิกรรม 6/9 Eng Dance Union(EDU)
3 20160 นายอัคคเดช ดีพิจารณ์ 6/9 Eng Dance Union(EDU)
4 20447 นายพงศกร อ่อนละออ 6/9 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
5 22113 นายอุดมศักดิ์ มาธิ 6/9 หนองฉางสังคีต
6 20120 นางสาวนภัสฐิชา เทวะ 6/9 ห้องเรียนสีเขียว
7 20122 นางสาวนันทิวา ศรีวรนันต์ 6/9 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
8 20128 นางสาวพุทธิสาริณี เหมือนการ 6/9 ห้องเรียนสีเขียว
9 20134 นางสาววิชญาพร สีนนทา 6/9 ห้องเรียนสีเขียว
10 20139 นางสาวอริสรา กีตา 6/9 ห้องเรียนสีเขียว
11 20167 นางสาวธิตินันท์ เกิดทองสุข 6/9 รักล้นจาน
12 20286 นางสาวพันธิสา จุทัย 6/9 Eng Dance Union(EDU)
13 20370 นางสาวสุชิราภรณ์ หน่อตง 6/9 เพลงไทยยุคโซเชียล
14 20427 นางสาวเกศกนก พะนาน 6/9 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
15 20428 นางสาวจุฑามาศ ธิริ 6/9 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
16 20432 นางสาวบัวชมพู สนองคล้าย 6/9 นาฏยศิลป์ถิ่นหนองฉาง
17 20459 นางสาวกัลยรัตน์ ฟักอ่อน 6/9 รักล้นจาน
18 20465 นางสาวนันทกานต์ ภู่ทอง 6/9 รักล้นจาน
19 20466 นางสาวนันทิดา สมพงษ์ 6/9 รักล้นจาน
20 20471 นางสาวรัตนากร เจริญ 6/9 ธนาคารโรงเรียน
21 22114 นางสาวกมลชนก สุขสวัสดิ์ 6/9 ชุมนุมดาราศาสตร์
22 22115 นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณคาม 6/9 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
23 22116 นางสาวดวงพร สถิตย์พงษ์ 6/9 รักล้นจาน
24 22118 นางสาวปิยธิดา แจ้งมณี 6/9 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร
25 22119 นางสาวพรชิตา อินทร์กันฑ์ 6/9 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
26 22120 นางสาวรัชนีกร แก้วเทวี 6/9 รักล้นจาน
27 22121 นางสาวลัดดาวรรณ พูลเขตรกิจ 6/9 รักล้นจาน
28 22122 นางสาวศสิกร วาปี 6/9 รักล้นจาน
29 22123 นางสาวศิริมา สมวันดี 6/9 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
30 22125 นางสาวสุพรรษา ระลอก 6/9 ยุวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
31 22126 นางสาวไอรดา เอี่ยมเปี่ยม 6/9 รักล้นจาน
32 23225 นางสาวกัญญาพัชร แกล้วการไถ 6/9 รักล้นจาน