เลือกชุมนุมออนไลน์

นักเรียนที่ยังไม่ได้เลือกชุมนุม
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 23069 เด็กชายชนธีร์ เสตานุช 1/10
2 22305 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ขวัญบุรี 2/4
3 22312 เด็กชายพงศกร บัวสาย 2/4
4 22527 เด็กชายกุลชาติ บรรพกุล 2/10
5 22531 เด็กชายชัชตินนท์ ต้นตลับทอง 2/10
6 21634 เด็กชายมนต์มนัส สดุดี 3/1
7 21984 เด็กชายธรรมรัตน์ คฤหปาน 3/10
8 22000 เด็กชายอาทิตย์ สุขหงษ์ 3/10
9 23215 นายอัษฎาวุธ อำพิน 4/11
10 20905 นายกิตติยศ คล่องการ 5/6
11 22651 นางสาวศศิประภา สิงหานุวัฒน์ 5/8
12 20847 นายพีลพัฒน์ คล้ายประเสริฐ 5/10
13 22670 นายขจรศักดิ์ โพธิ์พงษ์ 5/11
14 20865 นางสาวมนัสนันท์ เทียนนาวา 5/11
15 22673 นางสาวเกษราภรณ์ ระบิล 5/11
16 20114 นายวสุพล คงเขียว 6/9
17 22130 นายพรอัมรินทร์ รอดละมูล 6/10
18 22156 นางสาววาสนา เสือบัว 6/11
19 22159 นางสาวศิริวรรณ สนพระเดิม 6/11