หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์ / คำขวัญ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
เพลงประจำโรงเรียน
ปฏิทินปฎิบัติกิจกรรม
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลการศึกษาต่อนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานธุระการ
นักการภารโรง / ช่างครุภัณฑ์
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารทั่วไป
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สนับสนุนการสอน / แนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เอกสารภายใน
ใบลาป่วย / ลากิจ / ลาคลอด
หนังสือขออนุญาตไปราชการ
แบบบันทึกข้อความ
บันทึกข้อมูลครูมืออาชีพ
บันทึกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ครูไพฑูรย์  นพกาศ
ครูดาวเรือง  เพียรพานิชย์
ครูบรรหาญ  เดชมา
ครูอุทิศ  แจ้งถิ่นป่า
ครูฤทัยรัตน์  เกษการณ์
ครูญานินี  สะอาด
โครงงานนักเรียน
SAR-2562
SAR-2561
SAR-2559
ประกาศค่าเป้าหมาย 2558
ประกาศค่าเป้าหมาย 2559
ประกาศค่าเป้าหมาย 2560
ประกาศค่าเป้าหมาย 2561
   
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
   
 
 
 
 
คู่มือการเรียนออนไลน์โรงเรียนหนองฉางวิทยา
 
การตรวจราชการ การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยคณะตรวจราชการของผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 18 นายชนะ สุ่มมาตย์, นางสรวงสุดา นิติพันธ์, นายกิติศักดิ์ สมบุญ, ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรินทร์ธร เกิดผล
คลิ๊กชม--> รายละเอียดเพิ่มเติม...
 
 
 
รอรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ กีฬาภายใน "หนองฉางเกมส์"
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงการค่ายกุลบุตร - กุลธิดา
 
ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน// 8 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน// 10 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (ครูจีน) // 10 ก.ค. 63
ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เรื่อง ผู้สอบแข่งขันได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิชาสังคมศึกษา // 25 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เรื่อง ผู้ผลการพิจารณารับย้ายนักเรียนเข้าเรียนระหว่างปี ปีการศึกษา 2563 // 17 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิชาสังคมศึกษา // 15 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน // 2 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่นักการภารโรง // 2 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เรื่องการประกวดราคาจ้างระบบลงเวลานักเรียนและแจ้งข่าวสารผู้ปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ขอบข่ายงาน ของระบบลงเวลานักเรียนและระบบแจ้งข่าวสารผู้ปกครอง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2560
ประกาศจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรการการศึกษา

นายธนกฤต นิโรจน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายเกียรติศักดิ์ ตรีสัตย์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสุรีย์ ปานหลุมข้าว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป