ผู้บริหารสถานศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ทั้งหมด
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศโรงเรียน
  • แอปพลิเคชัน

การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ฉบับที่ 2)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ม.1 ประเภท นักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ม.1 ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2564

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ม.4 ประเภท ความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ม.1 ประเภท ความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.4 (ทั่วไป)

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น.

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.1 (ทั่วไป)

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น.

ปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564

ปรับปรุงตามประกาศ สพฐ. 29 เม.ย. 64

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ม.4 ประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม (ตามแผนการเรียน)

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ม.4 ประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2564

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ม.4 ประเภท พิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ม.1 ประเภท พิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

ม.1 ประเภท English Program ปีการศึกษา 2564

ปิดภาคเรียน 2/2563 เปิดภาคเรียน 1/2564

ปิดภาคเรียน 10 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2564

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.4 (นร.เดิม)

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 8.00 - 16.00 น.

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.4 (Gifted)

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 8.00 - 11.55 น.

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.1 (Gifted)

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 8.00 - 11.55 น.

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.1 (EP)

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 8.00 น. ไปต้นไป

ตารางสอบคัดเลือก ม.4 ประเภท ม.3 เดิม

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 8.00 - 16.00 น.

ตารางสอบคัดเลือก ม.4 ประเภท พิเศษ วิทย์-คณิต

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 8.00 - 11.55 น.

ตารางสอบคัดเลือก ม.1 ประเภท พิเศษ วิทย์-คณิต

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 8.00 - 11.55 น.

ตารางสอบคัดเลือก ม.1 ประเภท พิเศษ EP

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 8.00 น. ไปต้นไป

ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2654 เนื่องจากเป็นสนามสอบ O-NET ม.6

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

เอกสารประกอบการสมัครเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

การรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดิม นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

การรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

การรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564

ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

การรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564

ประเภท ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

การรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564

ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP)

เขตพื้นที่บริการ

นักเรียนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอย่างน้อย 2 ปี (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

รับนักเรียนปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ตารางสอบวัดผลกลางภาค

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เอกสารประกวดราคา

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบ // 26 ม.ค. 64

การศึกษาต่อ-การประกอบอาชีพ

นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2562 (11 ห้องเรียน)

การศึกษาต่อ-การประกอบอาชีพ

นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2561 (11 ห้องเรียน)

การศึกษาต่อ-การประกอบอาชีพ

นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2560 (10 ห้องเรียน)

ครูดี ศักดิ์ศรี สพม.42 ปีการศึกษา 2563

ศูนย์พัฒนาวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ) // 7 ม.ค. 64

ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) // 8 ม.ค. 64

ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ

ประชุมวางแผนกำหนดมาตรการป้องกัน COVID-19 // 7 ม.ค. 64

ข้อสั่งของ ศธจ.อุทัยธานี

ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

มาตรการป้องกัน Covid-19

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหาร

ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนหนองฉางวิทยา ปีการศึกษา 2563 // 13 พ.ย. 63

งานแผนงานโรงเรียน

ตรวจสอบการขออนุมัติใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ

คู่มือนักเรียน 2563

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2563

ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน // 8 ก.ย. 63

NcwService

แจ้งซ๋อมคอมพิวเตอร์ แจ้งใช้เครื่องเสียง

ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน // 10 ส.ค. 63

ชุมนุมออนไลน์

ลงทะเบียนเลือกชุมนุม ระบบออนไลน์

ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (ครูจีน)

ประกาศโรงเรียนหนองฉางวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน(ครูจีน) // 10 ก.ค. 63

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2563 จังหวัดอุทัยธานี

สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาภายในจังหวัดอุทัยธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

เข้าสู่เว็บไซต์

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

โรงเรียน

ประวัติโรงเรียน ที่ตั้ง คำขวัญ ปรัชญาโรงเรียน เอกลักษณ์สถานศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สีประจำโรงเรียน พระพุทธรูปประจำโรงเรียน ตราสัญลักษณ์โรงเรียน เพลงประจำฌรงเรียน

บุคลากร

ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว

นักเรียน

จำนวนนักเรียน ระดับชั้น เพศ

กลุ่มบริหารงาน

โรงเรียนหนองฉางวิทยา แบ่งการบริหารงานออกเป็น 5 กลุ่ม

กลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

กลุ่มบริหารงบประมาณ

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

กลุ่มบริหารทั่วไป

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

กลุ่มกิจการนักเรียน

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

เอกสารภายในโรงเรียน

โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

เอกสาร

เอกสารต่าง ๆ ภายในโรงเรียน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่ผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา