หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์ / คำขวัญ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
เพลงประจำโรงเรียน
ปฏิทินปฎิบัติกิจกรรม
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานธุระการ
นักการภารโรง / ช่างครุภัณฑ์
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สนับสนุนการสอน / แนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ใบลาป่วย / ลากิจ / ลาคลอด
หนังสือขออนุญาตไปราชการ
แบบบันทึกข้อความ
บันทึกข้อมูลครูมืออาชีพ
บันทึกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ครูไพฑูรย์  นพกาศ
ครูดาวเรือง  เพียรพานิชย์
ครูบรรหาญ  เดชมา
ครูอุทิศ  แจ้งถิ่นป่า
ครูฤทัยรัตน์  เกษการณ์
ครูญานินี  สะอาด
โครงงานนักเรียน
 
ชื่อโครงงาน เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ผิวและปริมาตรของลูกบาศก์ รูปพีระมิด รูปทรงกระบอก และรูปกรวยที่ใหญ่ที่สุดที่แนบในรูปทรงกลม
 

บทคัดย่อ

 
          โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ผิวและปริมาตรของลูกบาศก์ รูปพีระมิด รูปทรงกระบอก และรูปกรวยที่ใหญ่ที่สุดที่แนบในรูปทรงกลม เป็นโครงงานประเภท สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์จัดทำขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ผิวและปริมาตรของลูกบาศก์ รูปพีระมิด รูปทรงกระบอก และรูปกรวย ที่ใหญ่ที่สุดที่แนบในรูปทรงกลม 2. เพื่อนำค่าความสัมพันธ์ที่ได้มาคิดเป็นสูตร และนำไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 1. ขั้นวางแผน 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น 2.1 ศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 2.2 หาค่า ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ผิวและปริมาตรของลูกบาศก์ รูปพีระมิด รูปทรงกระบอกและรูปกรวย ที่ใหญ่ที่สุดที่แนบในรูปทรงกลม โดยใช้โปรแกรม Geogebra และโปรแกรม GSP ขั้นที่ 3 สรุป ค่าความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงลูกบาศก์ รูปพีระมิด รูปทรงกระบอก และรูปกรวย ที่ใหญ่ที่สุดที่แนบในรูปทรงกลม 3. ขั้นวิเคราะห์และสรุปผล 4.ขั้นการนำไปใช้ /เผยแพร
 
<< ดาวน์โหลดเอกสาร >>

โครงงานคณิตศาสตร์
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ผิวและปริมาตรของลูกบาศก์ รูปพีระมิด รูปทรงกระบอก และรูปกรวยที่ใหญ่ที่สุดที่แนบในรูปทรงกลม

 
 
 
 
 

นายวิเชียร นินเกษม
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายไพบูลย์ สงฆ์โนนเหล็ก
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายณรงค์ เถาวัลย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล
นายเกียรติศักดิ์ ตรีสัตย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
นางรจนา เสมากูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป