ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

1. นายธีระพล วงศ์ธัญญกรณ์

ตำแหน่ง ครูใหญ่
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2500 - 2509

2. นายจวง โอสถิกานนท์

ตำแหน่ง รักษาการตำแหน่งครูใหญ่
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2509 - 2509

3. นายประจวบ สมุทร

ตำแหน่ง ครูใหญ่
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2509 - 2511

4. นายจวง โอสถิกานนท์

ตำแหน่ง รักษาการตำแหน่งครูใหญ่
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2511 - 2512

5. นายจวง โอสถิกานนท์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2512 - 2535

6. นายนิวัฒน์ รังษิมาศ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2535 - 2542

7. นายจิรศักดิ์ ประสิทธิ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2542 - 2547

8. นายชาญศักดิ์ คันศร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2548 - 2550

9. นายสมชาย : กาญจนะ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2550 - 2554

10. นายชูชาติ สะอาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554 - 2558

11. นายทศพล ธีฆะพร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2558 - 2559

12. นายวิเชียร นินเกษม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2559 - 2562

13. นายธนกฤต นิโรจน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

บุคลากรโรงเรียนหนองฉาง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชาย : 1 คน
หญิง : 0 คน
รวม : 1 คน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ชาย : 2 คน
หญิง : 2 คน
รวม : 4 คน

ข้าราชการครู

ชาย : 29 คน
หญิง : 89 คน
รวม : 118 คน

พนักงานราชการ

ชาย : 3 คน
หญิง : 2 คน
รวม : 5 คน

ครูอัตราจ้าง

ชาย : 2 คน
หญิง : 6 คน
รวม : 8 คน

ครูต่างชาติ

ชาย : 4 คน
หญิง : 1 คน
รวม : 5 คน

ลูกจ้างประจำ

ชาย : 3 คน
หญิง : 0 คน
รวม : 3 คน

ลูกจ้างชั่วคราว

ชาย : 8 คน
หญิง : 5 คน
รวม : 13 คน

ชาย 52 คน
หญิง 105 คน
รวม 157 คน