หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์ / คำขวัญ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
เพลงประจำโรงเรียน
ปฏิทินปฎิบัติกิจกรรม
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลการศึกษาต่อนักเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานธุระการ
นักการภารโรง / ช่างครุภัณฑ์
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สนับสนุนการสอน / แนะแนว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ใบลาป่วย / ลากิจ / ลาคลอด
หนังสือขออนุญาตไปราชการ
แบบบันทึกข้อความ
บันทึกข้อมูลครูมืออาชีพ
บันทึกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ครูไพฑูรย์  นพกาศ
ครูดาวเรือง  เพียรพานิชย์
ครูบรรหาญ  เดชมา
ครูอุทิศ  แจ้งถิ่นป่า
ครูฤทัยรัตน์  เกษการณ์
ครูญานินี  สะอาด
โครงงานนักเรียน
 
ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนหนองฉางวิทยา
 
ปีการศึกษา 2561
 
55 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
  3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
  4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
  5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
  6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
  7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
  8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
  9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
  10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
  11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
     
 
ปีการศึกษา 2560
 
55 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
  3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
  4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
  5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
  6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
  7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
  8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
  9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
  10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
     
 
 

นายวิเชียร นินเกษม
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายไพบูลย์ สงฆ์โนนเหล็ก
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายณรงค์ เถาวัลย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล
นายเกียรติศักดิ์ ตรีสัตย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
นางรจนา เสมากูล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป