นักเรียนโรงเรียนหนองฉาง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชาย : 195 คน
หญิง : 263 คน
รวม : 458 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชาย : 182 คน
หญิง : 236 คน
รวม : 418 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชาย : 172 คน
หญิง : 250 คน
รวม : 422 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ตอนต้น

ชาย : 549 คน
หญิง : 749 คน
รวม : 1298 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชาย : 118 คน
หญิง : 255 คน
รวม : 373 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชาย : 157 คน
หญิง : 249 คน
รวม : 406 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชาย : 150 คน
หญิง : 237 คน
รวม : 387 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ตอนปลาย

ชาย : 425 คน
หญิง : 741 คน
รวม : 1166 คน

ชาย 974 คน
หญิง 1490 คน
รวม 2464 คน