นักเรียนโรงเรียนหนองฉาง

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชาย : 194 คน
หญิง : 260 คน
รวม : 454 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชาย : 180 คน
หญิง : 236 คน
รวม : 412 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชาย : 173 คน
หญิง : 250 คน
รวม : 423 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ตอนต้น

ชาย : 547 คน
หญิง : 746 คน
รวม : 1,293 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชาย : 116 คน
หญิง : 252 คน
รวม : 368 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชาย : 157 คน
หญิง : 248 คน
รวม : 406 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชาย : 150 คน
หญิง : 236 คน
รวม : 386 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ตอนปลาย

ชาย : 422 คน
หญิง : 736 คน
รวม : 1,158 คน

ชาย 969 คน
หญิง 1,482 คน
รวม 2,451 คน