ครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ATC@TOEIC

ท่านผู้อำนวยการธนกฤต นิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุกฝ่าย และ ครูในโครงการ English Program (EP) เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ATC@TOEIC โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ โครงการ English Program (EP) โรงเรียนหนองฉางวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถารณการณ์โควิด 19 ให้กับนักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงเรียนหนองฉางวิทยา รูปภาพเพิ่มเติม