# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1100การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.61.นางสาวเกศศิริ คนึงคิด
2.นางศิริลักษณ์ บูเกอลิงค์
1.นางสาวอริสรา คูณหาร
2.นางสาวโสรยา เฉยดี
3.นางสาวณัฐริกา วงษา
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
2100การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.61.นางสาวจิรนันทน์ ดารารัตนเสรี
2.นางสาวจรินทร์ทิพย์ เทียนลำ
1.นางสาวปัญจมาพร สินไพราช
2.นางสาวเสาวภาคย์ อนุดิษฐ์
3.นางสาวสุนันทา ยาอินทร์
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา