# รหัส จัดการ
1ภาษาไทยดูดูสรุปยอดรวม
2คณิตศาสตร์ดูดูสรุปยอดรวม
3วิทยาศาสตร์ดูดูสรุปยอดรวม
4สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดูดูสรุปยอดรวม
5สุขศึกษา และพลศึกษาดูดูสรุปยอดรวม
6ศิลปะ-ทัศนศิลป์ดูดูสรุปยอดรวม
7 ศิลปะ-ดนตรีดูดูสรุปยอดรวม
8ศิลปะ-นาฏศิลป์ดูดูสรุปยอดรวม
9ภาษาต่างประเทศดูดูสรุปยอดรวม
10กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดูดูสรุปยอดรวม
11คอมพิวเตอร์ดูดูสรุปยอดรวม
12หุ่นยนต์ดูดูสรุปยอดรวม
13การงานอาชีพดูดูสรุปยอดรวม
14เรียนรวม - ภาษาไทยดูดูสรุปยอดรวม
15เรียนรวม - ศิลปะดูดูสรุปยอดรวม
16เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยีดูดูสรุปยอดรวม