# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1104การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.31.นางสาวชโลธร ศรีสด
2.นายสันติ ดีเทียน
1.นางสาวสุภารัตน์ มหามิตร
2.นายวรฤทธิ์ มหามิตร
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
2104การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.31.นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์
2.นายมงคล หู้โลหะ
1.เด็กหญิงอนันยา พรทั้งสี่
2.เด็กหญิงกัญญดา ชำนิเขตรการ
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3104การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.31.นางสาวเกศินี คันศร
2.นางสาววราภรณ์ จิตรสิขเรศ
1.เด็กหญิงปัทมา ชมสุข
2.เด็กหญิงภิญญดา โทนทอง
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
4104การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.31.นางสาวจันทนา มณีรัตน์
2.นางสาวชนิดาภา ฉ่ำเลิศวัฒน์
1.เด็กชายเตชัส อินทร์เอี่ยม
2.เด็กหญิงวราภรณ์ อนันตกูล
โรงเรียนลานสักวิทยา
5104การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.31.ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ สุดสะอาด
1.เด็กชายทัตพร สีโส
2.เด็กหญิงปณิตา วงษ์จินดา
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
6104การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.31.นายสิทธิชัย พูลสินทรัพย์
2.นายณัฐดนัย วานนุนาม
1.เด็กหญิงพุธิดา แจ้งเจน
2.เด็กหญิงกนกกร ดีหนู
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
7104การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.31.นางสุนันทา ศิริเบญจา
2.นายมหาชัย นุ่มมาก
1.เด็กชายพสุมนต์ อ่ำพ่วง
2.เด็กหญิงกรปรียา จ่ายสุวรรณ
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
8104การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.31.นางดาวเรือง เพียรพานิช
2.นายปุณณรัตน์ ทองธรรม
1.เด็กหญิงวรรณกร ป้อมคำ
2.เด็กหญิงรัสเซีย มั่นปาน
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
9104การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.31.นายถิรพัฒน์ วิเชียรรัตน์
2.นางวิมลรัตน์ วิเชียรรัตน์
1.เด็กหญิงธันนันท์ มาดี
2.เด็กหญิงณัฐวรีย์ ประสิทธิ์เวชศักดิ์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม