# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1105การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.31.นายสมเกียรติ พิมพันธุ์
1.เด็กชายเมธา วิสิทธิ์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
2105การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.31.นายรัตนชัย เกตุยา
1.เด็กชายพชรพล ชูโฉม
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์