# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1106การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.61.นายสมเกียรติ พิมพันธุ์
1.นายภัทรดนัย เลิศเจริญธรรม
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม