# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1109การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.31.นายสมเกียรติ์ พิมพันธ์
1.เด็กหญิงณัฐชยา คงกันกง
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
2109การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.31.นายสมเกียรติ พิมพันธุ์
1.เด็กหญิงเจนจิรา สมบุญนา
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
3109การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.31.นายรัตนชัย เกตุยา
1.เด็กชายปฏิภาณ สุขสวัสดิ์
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
4109การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.31.นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์
1.เด็กหญิงภัทรวดี โอสา
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์