# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1110การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.61.นายสมเกียรติ์ พิมพันธ์
1.นางสาวสุภาพร มะโนสาร
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
2110การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.61.นายสมเกียรต์ พิมพันธุ์
1.นางสาวชมพูนุช กิจพานิชวิเศษ
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
3110การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.61.นางนฤมล อินทฤทธิ์
1.นางสาวอมลวรรณ ทอระดี
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
4110การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.61.นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์
1.นางสาวนันท์นภา จุดมี
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์