# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1114การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.31.นางสาววรางคณา กำไร
2.นางสาวอารีย์ กาฬภักดี
1.เด็กชายเอกรัตน์ ธารีมาตร์
2.เด็กหญิงปรางวิลัย เรืองวงษ์
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
2114การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.31.นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์
2.นายมงคล หู้โลหะ
1.เด็กชายจารุวิทย์ สมภักดี
2.เด็กหญิงศิรดา บัวผัน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
3114การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.31.ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ สุดสะอาด
1.เด็กชายทัตพร สีโส
2.เด็กชายชิษณุพงศ์ สุกร
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
4114การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.31.นางสาวทิพมาศ กลทิพย์
2.นางสาวเยาเรศ กันเพ็ง
1.นางสาวพรภนา ทสะภาค
2.นางสาวพรลภัส แรงเขตรการ
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
5114การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.31.นางจงดี คำแสน
2.นางสาวธัญญ์นรี สิริศุภพรชัย
1.เด็กหญิงวธัญญา รูปจันทร์
2.เด็กหญิงณิชานาฏ โพธิพิทักษ์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม