# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1115การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.61.นางสาวอารีย์ กาฬภักดี
1.นางสาวปัทมา กมลมาลย์
2.นางสาวพัชราภา มุสิราช
3.นางสาวอริสรา พยุงตน
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา
2115การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.61.นางณัฐปภัสธ์ พูลทรัพย์
2.นางมาลัย แป้นห้วย
1.นางสาวชลธิชา แก้วการไร่
2.นางสาวสมจิตร ทับเงิน
3.นายธนะพัฒน์ พิจิตร์
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม
3115การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.61.นางชูจิต อติอนุวรรตน์
2.นายสิทธิชัย พูลสินทรัพย์
1.นางสาวกชพร เทียนแก้ว
2.นางสาวชุติมา เรืองดี
3.นางสาวมาลินี แพ่งต่าย
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
4115การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.61.นางอมลมณี อ่อนผาง
2.นายอนันท์ ศรีจันทร์
1.นางสาววาสนา บุญเกตุ
2.นางสาวกมลลักษณ์ สิทธิกรรณ์
3.นางสาวขนิษฐา กระเทศ
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
5115การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.61.นางสาวเกศศิริ คนึงคิด
2.นางศิริลักษณ์ บูเกอลิงค์
1.นางสาวทรายขวัญ มูลลาศรี
2.นางสาวสโรชา นกดำ
3.นางสาวกุลธิดา ธรรมภักดี
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
6115การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.61.นายอัศฎา สุระมาตย์
2.นางสาวพรณิชา เปรมจิตร์
1.นายอนุวัฒน์ ประจุไทย
2.นางสาวปณิดา นุ้ยแก้ว
3.นางสาวอุไรพร สุวรรณ์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
7115การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.61.นางอัญชลี ภู่จำรูญ
1.นางสาวรุ่งไพรลิน บุญเลิศ
2.นางสาวพัชรี ประทุมสูตร์
3.นายอัษฎาวุธ นิระทุศ
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา