# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1116การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.31.นายสมเกียรติ์ พิมพันธ์
1.เด็กชายธัญเทพ กุลชี
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
2116การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.31.นายสมเกียรติ พิมพันธุ์
1.เด็กชายพงศ์ศิริ ดีโอด
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
3116การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.31.นายรัตนชัย เกตุยา
1.เด็กชายทวีศักดิ์ ภูงามเชิง
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์
4116การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.31.นายนวพล ปัทมากร
1.เด็กชายพรไพรัตน์ ปุลิตา
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม