# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1117การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.61.นางสาวณัฎดามาตุ เรืองวงษ์งาม
1.นายอดิศักดิ์ แก้วเกษการ
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2117การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.61.นายสมเกียรติ์ พิมพันธ์
1.นายชุติพนธ์ สุวรรณคาม
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
3117การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.61.นายสมเกียรติ พิมพัรธุ์
1.นายพศิน วาดพันธุ์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม