# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1120การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.61.นายสมเกียรติ พิมพันธุ์
2.นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์
3.นางสาวศราวรรณ พิมพันธุ์
1.นางสาวกนกวรรณ นุ่นงาม
2.นางสาวจินดารัตน์ แม่นศร
3.นายจิรายุ แม่นศร
4.นางสาวธนพร ระบอบ
5.นางสาวธนัชชา โชติพิเชฐ
6.เด็กชายพุฒิพงษ์ เอี่ยมมา
7.นายภัทรดนัย เลิศเจริญธรรม
8.นายรณชัย ฉิมภู่
9.นางสาวปรีกา ราชจินดา
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
2120การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.61.นางสาวกุลธิดา กุลวงศ์
1.เด็กหญิงนันท์นภัส เกิดศรี
2.เด็กหญิงปวริสา พลพัฒน์
3.เด็กชายณฐกร จุดมี
4.เด็กชายพลวัฒน์ แก้วกก
5.เด็กชายศิวกร สันติธาดา
6.เด็กหญิงนันท์นภา จุดมี
7.นางสาวสุรัสวดี มุทิตา
8.นายภาณุพงศ์ จุ้ยดอนกลอย
9.เด็กหญิงเกศราภรณ์ เพ็ชรกล่อง
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์