# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1121การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.61.นายณัฐวุฒิ เพ่งผล
2.นายอรรถพล จันทร์สิงห์
1.นายชัยวัฒน์ เรืองเขตพิศ
2.นางสาวนิฌา ภุมรินทร์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2121การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.61.นายวรวัฒ กองสิงห์
2.นายพัลลภ ศุลีดำรงวุฒิ
1.นายอัครพล อินทยศ
2.นายพลภัทร บุตรสิงห์
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
3121การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.61.นายบรรหาญ เดชา
2.นายปุณณรัตน์ ทองธรรม
1.น.ส.ณัฐวดี จีนจรรยา
2.น.ส.ณัชชา ภู่พงษ์
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
4121การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.61.นายชาลี วงษ์รักษ์
2.นายถิรพัฒน์ วิเชียรรัตน์
1.นายยุทธกานต์ สาจุ้ย
2.นายวชิรวิทย์ ดิษฐเจริญ
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
5121การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.61.นายภาณุพงศ์ รอดเคลือ
1.นางสาวศิริอร ประสาทเขตการณ์
2.นางสาวธัญยพร โกสีนาม
โรงเรียนบ่อยางวิทยา