# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1123การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.61.นางสาวพรณิชา เปรมจิตร์
2.นางสาววราภรณ์จิตสิขเรจ
1.นางสาวอนุตตรีย์ ร่วมสกุล
2.นายโชคทวี สีธงบน
3.นางสาวสุณิศา แซ่อึ้ง
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
2123การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.61.นางปวีณา ถุงทรัพย์
2.นายสุระ งามขำ
1.นางสาวสุมินตา มุมทอง
2.นายอภิวิชญ์ อัมรนันท์
3.นางสาวนันทิดา ปาคำ
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม