# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1124การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.61.นางวิไล คำสิทธิ์
2.นางสาวรชยา สายเพ็ชร
1.เด็กหญิงสุภาพร ประสิทธิ์
2.เด็กหญิงกชามาส เดชบุญ
3.เด็กหญิงนพการณ์ แกว่นกสิกรรม
4.เด็กหญิงนันทิกานต์ อ่ำจุ้ย
5.เด็กหญิงณัฐนรี อินทร์อิ่ม
6.เด็กหญิงกัญญารัตน์ อ่ำจุ้ย
7.เด็กหญิงจันทรัช อยู่โพธิ์
8.เด็กชายวัชรพล ไตรพิษ
9.เด็กชายวรรธนะ วันขำ
10.เด็กหญิงธนาภา เชิดชูพันธ์
11.เด็กหญิงวรรณภา แสงอุทัย
12.เด็กหญิงเบญจวรรณ มาดไทย
13.เด็กหญิงพิมพ์ชนก โพธิ์แก้ว
14.เด็กหญิงเกสรา สมัครกสิการ
15.เด็กหญิงกัญญาณัฐ อ่วมสกุล
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
2124การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.61.นายสมเกียรติ พิมพันธุ์
2.นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์
3.นางสาวศราวรรณ พิมพันธุ์
1.นางสาวชมพูนุช กิจพานิชวิเศษ
2.นางสาวจินดารัตน์ แม่นศร
3.นายจิรายุ แม่นศร
4.นางสาวปรีกา ราชจินดา
5.นายจิรภัทร สังข์ทิพย์
6.นายพศิน วาดพันธุ์
7.นายกานต์ดนัย สุธรรม
8.นายพีรพล แสงเพชร
9.นายณัฐวัฒน์ อนันตผล
10.นางสาวธนพร ระบอบ
11.เด็กชายดนัยเทพ กระแหน่
12.เด็กชายดนัยณัฐ กระแหน่
13.เด็กชายพงศ์ศิริ ดีโอด
14.นายรณชัย ฉิมภู่
15.นายพีรวิชญ์ จันพุฒ
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
3124การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.61.นางนฤมล อินทฤทธิ์
2.นายศรัณย์ ไพเราะ
3.นางสาวพัณณ์ชิตา ยะไข่
4.นางสาวปริชาติ รัตนประหาต
1.นางสาวอมลวรรณ ทอระดี
2.นายวรชิต แสงสด
3.เด็กหญิงนันทิมา แก้วเขียว
4.นางสาวนิชา สุกแสงจันทร์
5.เด็กชายเมธาสิทธิ์ คณทา
6.นางสาวทัศนีย์ แห้วเพ็ชร
7.นางสาวสุดารัตน์ บุญอิทร์
8.นายธนากร เนตรอิ่ม
9.นางสาวณัฐณิชา กาฬภักดี
10.นางสาวกฤติมา มีเพ็ชร
11.เด็กหญิงเปรมยุตา วรสาร
12.เด็กหญิงบุญญิสา ทาระจันทร์
13.นางสาวสุพิณภา สิงห์ทอง
14.นางสาวปารญา ชาวป่า
15.เด็กหญิงพรรณภัทร หลอยส่วน
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
4124การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.61.นายสมเกียรติ พิมพ์พันธ์
1.นางสาวศุภาพร มโนสาร
2.นายนที บัวคำ
3.เด็กหญิงกนกวรรณ คล้ายสนิท
4.เด็กหญิงศรีแก้ว แก้วการไร่
5.นางสาวพีรดา น้ำนวล
6.นางสาวพัฒน์ธวัณย์ ลำภูเพ็ชร
7.นางสาวภัทราภรณ์ พวงมาลัย
8.นางสาวเกตน์สิรี บุญศิริ
9.นายชุติพนธ์ สุวรรณคาม
10.นางสาวชมพูนุช สมุทร
11.นายณัฐวัตร อ่อนดีกุล
12.นางสาวเพ็ญพิชา บวบสด
13.นายสุภาพบุรุษ ปวุตติกุลชัย
14.นายณัฐชนน ทองใบ
15.นายวีระชัย สงวนกิตติพันธุ์
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา