# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1125การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.31.นายสดใส แก้วประสงค์
2.นายอำนวย เกษกิจ
1.เด็กชายเจษฎาภรณ์ อาทร
2.เด็กชายสันติสุข จันต๊ะ
3.เด็กหญิงภรันยา มุจริน
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
2125การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.31.นางสุนันทา ศิริเบญจา
2.นายมหาชัย นุ่มมาก
1.เด็กหญิงสุภัสสร เขตกัน
2.เด็กหญิงปิยฉัตร พันธ์เสถียร
3.เด็กหญิงกรปรี จ่ายสุวรรณ
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม