# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1126การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.61.นายสดใส แก้วประสงค์
2.นายอำนวย เกษกิจ
1.นางสาวศิริลักษณ์ ชื่นใจดี
2.นางสาวสุกัญญา ดาหม
3.นางสาวศรัณยา ทองแก้ว
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม
2126การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.61.นายฉัตรชัย นาคทอง
2.นางจงดี คำแสน
1.นายณัฐกานต์ โตพิทักษ์
2.นายนรภัทร สุขสวัสดิ์
3.นายพงศพัศ เสรารัตน์
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
3126การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.61.นางสุนันทา ศิริเบญจา
2.นายมหาชัย นุ่มมาก
1.นางสาวสุพรรณิกา ไวยบท
2.นางสาวบวรรัตน์ อัตถะบูรณ์
3.นางสาวเบญจมาศ โพธิ์เผือก
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม