# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1134การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.61.นางสาวเบ็ญญาภา ศรีเรืองพันธ์
2.นายมงคล หู้โลหะ
1.นายปวริศ มุกดาลอย
2.นายพุฒิชัย นิ่มเนียน
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
2134การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.61.นายณัฐวุฒิ เพ่งผล
2.นายอดิศักดิ์ ประทีป
1.นายทศพร โพธิ์สา
2.นายนิพัทธ์ บุตรสุริย์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
3134การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.61.นางสาวจันทนา มณีรัตน์
2.นางสาวชนิดาภา ฉ่ำเลิศวัฒน์
1.นายสุรชัย ฉ่ำสดใส
2.นางสาววณิชยา รุททองจันทร์
โรงเรียนลานสักวิทยา
4134การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.61.นางสาวนิโลบล จันทร์วงศ์
1.นายมัชฌิมา บุญอินทร์
2.นายกฤษณะ ศรีอินทร์
โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา
5134การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.61.นางสาวศรารักษ์ แซ่อึ้ง
2.นางสาวพัชรี ทองทักษิณ
1.นางสาวทัศนีย์ วันดี
2.นางสาวปิยาภรณ์ ทวีฑา
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
6134การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.61.นางสาวสายพิน สุขสถาน
1.นางสาวอภิญญา เอี่ยมแสง
2.นางสาวอภิญญา ทับทอง
โรงเรียนวังหินวิทยาคม
7134การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.61.นายกนกภัณฑ์ สุวรรณ์
2.นางสาวธันย์ชนก วงษ์สุวรรณ์
1.นางสาววริทร์ธร ทิพกฤตชนาพัชร
2.นางสาววริศรา ป้อมคำ
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
8134การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.61.นายสุทธิรักษ์ โฮนอก
2.นายฐนาธิป สังข์น้ำ
1.นายอรรถพล บุญชื่น
2.นางสาวกรรณิการ์ สุดชีแสง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
9134การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.61.นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่า
2.นายไพฑูรย์ นพกาศ
1.นางสาวโยถิกา คนทา
2.นางสาวพิตพินันท์ อนุสรประชา
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
10134การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.61.นายชัชวาลย์ ฝ่ายกระโทก
2.นายชูศิลป ศรีสุข
1.นายพีรวิชญ์ เดชบุญธรรม
2.นายณัฐวัฒน์ อนันตผล
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม