# รหัส รายการแข่งขัน ครูควบคุมทีม นักเรียน โรงเรียน
1135การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.61.นายณัฐพล ปภาตา
2.นายพรเทพ ศรีศิลป์
3.นายธนกฤต รงค์ทอง
4.นายชยพล ดีเทียน
5.นางสาวอัคษราภัค อุนสวัสดิ์อาภา
6.นางสาวณัฏดามาตุ เรืองวงษ์งาม
7.นางสาวปาลิดา หนองคาย
1.นายจีรพัฒน์ น้อยเหลือ
2.นายธนพล แก้วเม่น
3.เด็กชายชัยยันต์ แก้วกา
4.เด็กชายสีหราช สิงหา
5.เด็กชายวรโชติ อนุภาพ
6.เด็กชายกริชษฏา แม้นพยัคฆ์
7.เด็กชายธนวิชญ์ อินตาคำ
8.เด็กชายกษิด์เดช กงถัน
9.เด็กชายสุพัฒน์ วารี
10.เด็กชายจิรภัทร บุญเพชร
11.เด็กชายปิยังกูร ปัดชาเขียว
12.เด็กชายวีรศักดิ์ เกษศิลป์
13.เด็กชายคมชาญ ธงชัย
14.เด็กชายภัทรดนัย พรมสอน
15.เด็กหญิงภัทรนิธิ์ แก้วมณีรัตน์กุล
16.เด็กชายไตรภพ พรมมา
17.เด็กชายปภังกร เปี่ยมปรีชา
18.เด็กชายณัฐพงษ์ นุ่มบุรี
19.เด็กชายคมสัน ใจสิงห์
20.เด็กชายรัชชานนท์ แจ้งถิ่นป่า
21.นางสาวกรกมล ไทยขำ
22.นางสาวสุพิชญา เมืองจันทร์
23.นางสาวกิรณา มณีอินทร์
24.นางสาวธิดารัตน์ วงษ์จันทร์
25.นางสาวมาริสา อมรวัฑนานนท์
26.นางสาววิรดา กอบธัญกิจ
27.นางสาวปวัณรัตน์ เวียงอินทร์
28.นางสาวยุวดี แม้นพยัคฆ์
29.นายณัฐพล กลั่นแท้
30.นางสาวกมลวรรณ เชื้อวงษ์
31.เด็กหญิงพลอยประดับ สีสด
32.นางสาววันดี โพธิประเสริฐ
33.นางสาวปรียาวรรณ โค้ววิสัยแสง
34.นางสาวอภิญญา ทับทิมศรี
35.เด็กหญิงนวพร จินตกสิกรรม
36.เด็กหญิงพรพัชชา ควรพฤกษ์
37.เด็กหญิงศรัณย์พร อู่ศิน
38.เด็กหญิงณัฐนิดา สุขเกษม
39.เด็กหญิงจันทร์ทรา แฉลมรัมย์
โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา